Ønsker reduksjon fra 55 til 41 leiligheter på Fantoft

Fantoftgården sett fra studentbyen, slik bygget tar seg ut i utbyggers planbeskrivelse. Illustrasjon BO Arkitekter AS.

Det gamle Meny-bygget på Fantoft skal rives og erstattes med et nytt bygg, Fantoftgården, med boliger, kontorer, bevertning og tjenesteyting. Planen for prosjektet er utarbeidet av Sweco Norge AS for Fantoftvegen 16 AS. Utbygger ønsker å bygge 55 leiligheter, mens byrådet går inn for at dette reduseres til 41. Komité for miljø og byutvikling behandler saken på sitt møte 4. oktober,  etter at det på møtet 6. september ble vedtatt å utsette saken for befaring.

Fagetaten har vært kritisk til åtte etasjers bygg, med nedtrapping, og byggehøyde på 29 meter, mens kommuneplanens arealdels generelle bestemmelse åpner for en maksimal byggehøyde på 16 meter. Ved bl.a. bybanestopp sier bestemmelsen at man kan vurdere byggehøyde på opptil 20 meter for enkeltbygg. Innstillingen til komité for miljø og byutvikling er at bygget reduseres med tre meter.

Fantoftgården til høyre slik bygget tar seg ut i utbyggers planbeskrivelse. Illustrasjon BO Arkitekter AS.

– Brudd med omkringliggende bebyggelse

– Bygget slik det er planlagt representerer et brudd med de omliggende bygningstypologiene og måten disse er plassert på i forhold til hverandre og i forhold til topografien. De høyeste bygningsvolumene i Studentbyen på Fantoft, høyblokkene, er plassert inn mot skrenten mot øst, og med lavere bygningsvolumer forandisse som underordner seg i høyde og skala mot vest. Det samme gjør de nye familieblokkene til Sammen (SIB) sør for planområdet. Disse følger terreng og struktur på en god måte, mener byrådet.

Gatetversnittet mellom det nye Sweco-bygget og foreslåtte ny bebyggelse følger ikke prinsippet for gode byrom i gjeldende kommuneplan om at høyde skal være maks 110 % av gatesnitt. Bygningen vil etter byrådets vurdering være dominerende både i ankomst situasjonen og i forhold til offentlig torg ved bybanestoppet. Det vil stenge for kontakten (både innsikt til og utsikt fra området) med øvrige bebyggelse og tilbud utenfor bybanestoppet, mener byrådet.