Ønsker bevaring av sveitservillaer og redusert utbygging i Nyhaugveien

Det foreslåtte utbyggingsområdet ligger mellom Storetveitveien og Nyhaugveien. De to sveitservillaene som Byantikvaren og Rådet for byform ønsker å bevare er Storetveitveien 27 (det røde huset, nr. 3 fra venstre) og 29, det gule huset ovenfor). Foto Google Maps.

Utbyggingen i Nyhaugveien: Både byantikvaren og Rådet for byforming går inn for at sveitservillaene Storetveitveien 27 og 29 blir bevart og at den foreslåtte bebyggelsen mot Storetveitveien reduseres i høyde og volum. De er dermed enig med administrasjonen i Bergen kommune. Planforslaget for Nyhaugveien har ligget ute til ettersyn fra 4. august til 18. september. Det har kommet en rekke merknader til planen, som Arkitektgruppen Cubus AS har utarbeidet på vegne av Wergeland Boligutvikling AS. Planen foreslår 160 boenheter i åtte boligblokker mellom Storetveitveien og Nyhaugveien.

Rådet for byforming mener bebyggelsen med fordel kunne vært oppdelt i flere og mindre punktbygg. – Høyden på den kontinuerlige «basen» bør reduseres til at toppen på dette blir det nye bakkeplanet mot Storetveitveien. Da vil man kunne ha utsyn mellom blokkene fra denne. De to mest representative og komplette sveitservillaene bør bevares, ved at man legger den gjennomgående sykkelveien i «gaten» nedenfor den nye bebyggelsen Slik vil man også få styrket opplevelseskvalitet og trygghetsfølelse i dette byrommet, og tilført nye kvaliteter til dette, mener Rådet for byforming.

Bygningene mot Nyhaugveien er etter rådets mening fint utformet, og har gode kvaliteter, siden disse ikke en sammenhengende massiv sokkel.

Utbyggingsområdet i Nyhaugveien sett fra Storetveitveien i nord. Her er alle husene på vestsiden av Storetveitveien fjernet. Det gule huset på østsiden av veien sees øverst i venstre billedkant på oppslagsbildet. Illustrasjon Arkitektgruppen Cubus.

– I konflikt med de kulturhistoriske verdiene

Byantikvaren mener den høye utnyttelsesgraden kommer i konflikt med de kulturhistoriske verdiene knyttet til bebyggelsesstruktur og miljø.  Byantikvaren laget i 2008 et Kulturminnegrunnlag i forbindelse med Strategiprogram for lokalsenter S11 – Wergeland. I dette blir det pekt på særskilte bevaringsverdige bygg, men også at bygningsmiljøets verdi i stor grad ligger i sammenhengen mellom hus, hage, veifar og terreng.

I føringene til kulturminnegrunnlaget ble det påpekt at eiendommene er relativt store og kan tåle en viss fortetting. Det ble samtidig påpekt at det er viktig å beholde villakarakteren som en overgang mellom Wergeland senterområde og villastrukturen i området.

– Svært uheldig med rivning

– Planforslaget innebærer rivning av ti villaer, åtte i Storetveitveien og to med adresse Nyhaugveien. De to villaene med størst kulturhistorisk verdi er Storetveitveien 27 og 29, med stor grad av autentisitet og gode arkitektoniske kvaliteter. Disse villaene har i dag også størst miljøverdi da de forholder seg til Storetveitveien med inngang og fasade, og fremstår som karakteristiske også sett fra Nyhaugveien.

Byantikvaren ser det som svært uheldig at Storetveitveien 27 og 29 blir revet.

Byantikvaren ser imidlertid at plasseringen av husene i forhold til veien og planlagt utvidelse av denne, kan gi utfordringer spesielt i forhold til å få til en god løsning for sykkelvei om disse blir bevart. – Vi vil likevel be om at mulighetene for å bevare de to villaene blir vurdert og utredet. Dette kan gi viktige kvaliteter til utviklingen av området, uttaler byantikvaren.

– Generelt er den planlagte utnyttelsesgraden ikke forenlig med bevaring av de kulturhistoriske miljøverdiene. Byggene med opptil syv etasjer er for høyt i forhold til omkringliggende

kulturmiljø og de lange sammenhengende fasadene mot det planlagte navet, er i konflikt med den etablerte punkthusstrukturen sett fra Nyhaugveien, sier Byantikvaren.

Se merknader til reguleringsplanen her.