Inviterte fotograf, knuste kasseapparater og kastet de på sjøen

Dumping av kassaapparater på 1950-tallet. Foto Atelier KK. Oppdragsgiver Jørgen S. Lien. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Indre Puddefjorden er ryddet for skrot, masser kjørt bort og bunnen tildekket. Store Lungegårdsvann står for tur i prosjekt Ren havn Bergen. Gamle synder skal rettes opp. Tidene har forandret seg: på 1950-tallet inviterte Jørgen S. Lien i Møllendalsveien Fotograf KK og fikk foreviget da kasseapparater ble knust og kastet på sjøen. Både Store Lungegårdsvann og Byfjorden ble benyttet. Få så på det som noe galt den gang.

Dumping av kassaapparater på 1950-tallet. Foto Atelier KK. Oppdragsgiver Jørgen S. Lien. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Regnemaskiner dumpes på sjøen. Fotograf KK sørger for forevigelse. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Hele Store Lungegårdsvann omfattes av Renere havn Bergen sitt prosjekt. Illustrasjon COWI.

Renere havn Bergen er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Bergen og Omland havnevesen med mål om å rydde opp i forurenset sjøbunn i Bergen. Tiltaksområdet for Renere havn Bergen er Vågen, Puddefjorden og Store Lungegårdsvann. I regi av Renere havn Bergen er det utført kartlegginger som har påvist at sjøbunnen i Store Lungegårdsvann er sterkt forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter. En risikovurdering (Cowi 2014) konkluderte med at det er en uakseptabel risiko for spredning av forurensing, opptak av forurensning i biota og helserisiko for mennesker ved dagens miljøtilstand.

Puddefjorden avsluttet

Første delprosjekt i den store opprydningen, Puddefjorden, er ferdig. 17. september markerte klima- og miljøminister Ola Elvestuen og byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland, at sjøbunnen i Puddefjorden var ferdig tildekket med rene steinmasser. 18 tonn bildekk ble ryddet opp fra fjorden og 10 000 tonn forurensede masser kjørt til Langøya mottak for farlig avfall.

Tildekking av 400 dekar forurenset sjøbunn

Nå står Store Lungegårdsvann for tur. Fylkesmannen i Hordaland har gitt Bergen kommune tillatelse til tildekking av 400 dekar forurenset sjøbunn i vannet. Det skal legges et lag med rene masser over forurensede sedimenter for å stanse dagens spredning av tungmetaller og organiske miljøgifter fra sjøbunnen. Det er også gitt tillatelse til mudring dersom det oppstår behov for det. Tiltaket er planlagt gjennomført tidligst i 2021.

Test høsten 2017

Rydding av skrot og testtildekking ble utført høsten 2017. Dykkere lokaliserte skrot på sjøbunnen. Små objekter ble samlet opp av dykkerne, mens store objekter ble heist opp i båt. Skrotet ble kildesortert og sendt til godkjent mottak. Tre felt i områder på totalt 15 000 kvadratmeter ble testet for å vurdere egnetheten til forskjellige tildekkingsmasser, mektigheter og utleggingsmetodikk på områder med bløt sjøbunn.

Mudring dyrt og vanskelig

Områder med svært bløt sjøbunn gjør at mudring som alternativ er en komplisert og meget kostbar løsning. Hovedalternativet for tiltak i de forurensede sedimentene er derfor planlagt å være tildekking. Tillatelsen gir vilkår om langsiktig overvåking av oppnåelse av miljømål, tildekkingslagets tilstand og funksjon etter avsluttet tiltak, samt ansvar for vedlikehold av tildekkingslaget.

Miljømålene for prosjektet er:

  • Innhold av PCB, tjærestoffer (PAH16) og tungmetaller (arsen, kadmium, kobber, krom, bly, kvikksølv, nikkel, sink) i de øverste 10 cm av sjøbunnen skal ikke overskride tilstandsklasse III i henhold til Miljødirektoratets klassifisering av miljøgifter i vann og sediment.
  • Forurenset sjøbunn skal ikke utgjøre en helsefare for mennesker og skal ikke gi negativ påvirkning på økosystemet i Puddefjorden og resten av Byfjorden.