Gårdsdrift i Landåsveien i 1940

Dette bildet med Landåsveien i forgrunnen tok Atelier KK allerede i 1920. Til høyre nærmest går veien opp til Strimmelen gård. Nyere KK-samling, Univiersitetsbiblioteket i Bergen.

I oktober 1940 ble det tegnet et kart med tanke på matauk og bedre utnyttelse av jordbruket i Søndre bydel. Natlandsveien het den gangen Landåsveien.  På Bolstad gård drev kommunen grisehold med overskudd. De mottok skyller fra Haukeland sykehus.

Landåsveien 51x lå ved det nåværende Landåstorget. Låvebroen kan fremdeles ses. Fra 3. mai 1940 drev «De arbeidsløses forening» dyrking av poteter og andre rotvekster på anviste områder.

Bergen kommunes eiendommer på Slettebakken og Landås i 1940. Klikk for større oppløsning.

Oversikt over gårdsbrukene høsten 1940:

Landåsveien 51x, forpaktet av Olai Vikne. Jordvei, flor og løe. «Slått er foretatt. Natlandsveien vil berøve endel innmark, samt løen.»

Landåsveien 74x: «Disponert i 3 år av yrkeskursene for arbeidsledig ungdom. 20 mann høster inn poteter og grønnsaker. «De arbeidsløse» har slått, men langt ifra tilfredsstillende. Flor og løe brukes til lager, men er i en dårlig forfatning. Taksperret er seget, endel av vegg er ramponeret.»

Landåsveien 75x: Disponert av yrkeskursene. I 1940 hadde «de arbeidsløse» nyttet endel av arealet. Det som før var dyrket, er nu for endel overgrodd med ugress.»

Landåsveien 80x: Forpaktet av brdr. Nordrehaug. «Slått er foretatt, gjødsel på marken.»

Landåsveien 87x: Forpaktet av Lars Skjoldal. Fjøs og løe. «Slått er foretatt.»

Landåsveien 90x: Forpaktet av Nils Strimmelen. Fjøs og løe. 6 mål. «Slått er foretatt.»

Landåsveien 101x: Bolstad gård, tilhørte kommunen.

Landåsveien 111x: Eid av Sig. Dybvig. Kulturbeite.

Landåsveien 131h: Gartneri v/Magnus Barstad.

Landåsveien 121x: 3-4 mål bortleid til gartner Alfred Natland.

Ved- og jordbruksnemnden opplyste 2. desember 1940 at det ble «oppbevart kålrabi fra Slettebakksfeltene» i kjelleren i nr. 140x.  Ved- og jordbruksnemnden konfererte med renholdssjefen om at arbeidere som var sysselsatt av arbeidsledighetsnemnden til å utføre grøftingsarbeid på dyrkningsfelter på Slettebakken, skulle få anledning til å benytte til spiserom samme rom som renholdsverket innredet til spiserom for sine arbeidere i et uthus på Slettebakkveien 74x.

Gresset råtnet på rot

På størstedelen av brukene hadde det ikke vært slått, så gresset råtnet på rot. Jordbunnen ble på den måten «tufset og tuet og vanskeligere å slå». Dette var særs uheldig i en tid da bøndene utover landet ble pålagt tvangsdyrkning for å skaffe mat til landets befolkning. Når det gjaldt vedhugst, lot en med hensikt skogsavfallet ligge. Folk hentet grener og ris til brensel. Nemnden arbeidet også med oppsamling av skogsriset til grøftemateriell i grøftene ved dyrkingsfeltene.

Lisbeth Larsen

«På søndagstur til Birkelund Cafe 1902» står det på baksiden av dette bildet. Til venstre markene på Mannsverk. Vi ser den gamle Landåsveien sentralt i bildet. Veien til høyre går opp til Strimmelen.

Fra Ny-Landås sommeren 1940. Kommunen eksproprierte eiendommen før krigen. Bak skimter vi Landåsveien. Fra Stein Thowsens billedsamling. Bildet er hentet fra boken Bergen farvel til et århundre. Forlaget Livskunst.

Landåsveien omkring 1940. Oppe til venstre Strimmelen gård. Fra Stein Thowsens billedsamling. Bildet er hentet fra boken Bergen farvel til et århundre. Forlaget Livskunst.