«Buebygget» bygges ti år etter godkjent plan

Slik vil Buebygget ta seg ut fra krysset Edvard Griegs vei - Fjøsangerveien. Illustrasjon OG Arkitekter AS.

Parkeringsplass blir næringsbygg ved krysset Fjøsangerveien – Edvard Griegs vei. «Buebygget» blir navnet på kontor- og forretningsbygget som skal oppføres i Fjøsangerveien 48. OG Arkitekter AS er ansvarlig søker for tiltaket på vegne av tiltakshaver Bara Eiendom AS. Rammetillatelse ble gitt i 2008 og igangsettingstillatelse i 2011. Nå er det søkt på nytt siden tidligere rammetillatelse er utgått.

Åtte og fem etasjer

Bygningens bueform har gitt navn til bygget og er et resultat av tomt og veikurvatur ved krysset mellom Fjøsangerveien og Edvard Griegs vei. Bygningsvolumet er sammensatt av to sammenbygde element, et vertikalt lamellbygg på 7+1 etasje mot sør og et horisontalt linjert bygg på 4+1 etasje mot nord. Dette er basert på reguleringsplanens føringer som søker å skape spenning og variasjon mellom høyt og lavt ut mot trafikken i Fjøsangerveien.

«Buebygget» danner det nord-vestlige hjørnet i den store planen for Kronstadparken. Bygget vil bli tydelig eksponert for trafikk på vei ut fra byen mot sør. Den lavere del er derfor gitt en horisontal linjeføring for å skape en myk avgrensing mot den store trafikkstrøm i søndre innfartsåre. Det høyere volum markerer hjørnet for utløp av det nye interne veiløpet Inger Bang Lunds vei.

Buebygget skal oppføres på parkeringsplassen ved krysset Edvard Griegs vei – Fjøsangerveien. Foto Google Maps.

Tre underetasjer

Deler av eksisterende overflateparkering vil bli overbygget. Nybygget vil ifølge planen markere fornyelse og ny vekst inne i næringsparken. Nybyggets formål er for generell næring som forretning og kontor. På gateplan tilrettelegges for god eksponering av salgslokaler, inngangsparti og felles kantine.

Nedkjøring til parkering vil skje via rampe fra sør. Under gatenivå på tre lavereliggende etasjer kommer ventilasjonsrom, parkering for biler, sykler, garderober, samt øvrige tekniske rom.

Hovedatkomst er tiltenkt med bil og gående fra gårdsrom i mellomrom mot eksisterende bygning, men også fra motsatt side ut mot Fjøsangerveien i vest.

Nybyggets arkitektur er «enkelt utformet med åpne reflekterende glassbånd omsluttet av en kraftig lyspusset ramme i et muralt uttrykk». Rikelig lysinnfall til kontorlokalene skal få stor betydning for et godt arbeidsmiljø.

Tidligere bebyggelse er revet og tomten står ubebygd og klargjort for nytt bygg. Ifølge historiske kart er nordre del av tomten aldri tidligere bebygd.

Buebygget skal oppføres på tomten i forgrunnen. Bak ser vi bygningene til Solheims Traadfabrik AS i Edvard Griegs vei. Atelier KK 1916-22, Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

 

Solheims Traadfabrik var eneste næringsbygg i 1910 i området som i dag heter Kronstadparken. Buebygget skal oppføres på tomten nærmest Fjøsangerveien (den stiplede røde linjen). Utsnitt av kart.