– Kom ikke ned til fast fjell i Fløen

Bybanens vedtatte alternativ 1 gjennom Fløenbakken-Årstad. Visualisering av anleggsområdet, fjerning av bygninger og trær, og den planlagte rør-spuntingen langs dypgravingsområdet i Fløen. Årstad gård og flere andre bygninger ligger nær kanten av grusterrassen. llustrasjon S. Mannsåker hentet fra Fløen Vels informasjonsskrift.

Ifølge opplysninger fra beboere i Fløen fant ikke de som foretok kjerneboring fast fjell i traseen for Haukelandstunnelen. Norvald B. Visnes (H) stiller skriftlig spørsmål vedrørende geologiske/geoteknisk undersøkelser og sikringstiltak i Fløenområdet i Komité for miljø og byutvikling sitt møte torsdag 6. desember.

– Da bystyret 21. juni 2017 behandlet reguleringsplan for bybane til Fyllingsdalen (delstrekning 1, Nonneseter-Kronstad), ble rasfaren i Fløenområdet viet stor oppmerksomhet. Blant annet ble kravet om geologiske/geoteknisk undersøkelser forsterket.

Ifølge beboere i Fløen har arbeiderne som har drevet med kjerneboring i området hvor der skal lages grøft for bybanen ikke kommet ned til fast fjell. Beboerne hevder også at de heller ikke har klart å få svar fra kommunen om hva de lovete geologiske undersøkelsene innebærer, skriver Visnes i sitt spørsmål.

– Det hevdes at det gjennom geoteknisk rapport er påvist rasfare i skråningen, og at skråningen må sikres uavhengig av bybaneprosjektet. Det er opplyst at skråningen skal sikres ved å redusere vinkelen på den, og at dette skal gjøres ved å grave seg noen meter ned i morenen og fylle på med ca. 7000 kubikkmeter steinmasser.

Naboene bekymret for konsekvensene

Visnes er kjent med at det i forbindelse med dette sikringsarbeidet er søkt om noen dispensasjoner fra gjeldende planbestemmelser. Videre er han kjent med at naboer i området er bekymret for konsekvensene og derfor ber om reguleringsplan.

Norvald Visnes stiller to spørsmål:

Er nødvendige geologiske/geotekniske undersøkelser gjennomført og hva viser disse?

Hvilken planprosess legges det opp til i forbindelse med sikring av skråningen i Fløenområdet?

I høst foregikk prøvespunting i parsellhagen i Fløen.

 Ikke stabil nok

Som en del av detaljprosjekteringen har Bybanen Utbygging gjennomført geotekniske undersøkelser av grunnforholdene og vurdert rasfare i skråningen ved Fløen/Årstadgeilen. Konklusjonen fra arbeidet er at skråningen ikke har tilstrekkelig sikkerhetsfaktor (stabilitet) mot ras slik den er i dag. Manglende stabilitet medfører at skråningen må sikres uavhengig av Bybaneprosjektet og dermed uavhengig av trasevalg. Rasfaren medfører ikke umiddelbar fare for liv og helse.

Skal tilføres 7.000 kubikkmeter sprengstein

For å sikre skråningen mot ras er det prosjektert en fylling som legges over dagens skråning. Vegetasjon og jordlag fjernes for å gi fyllingen tilstrekkelig stabilitet. Stabiliserende motfylling av ca 7.000 kubikkmeter sprengstein etableres ved at 700-800 lastebillass med sprengstein kjøres inn i området via Fløenbakken. Fyllingen dekkes med matjord og plantes til. Fyllingen vil være ca. 3-4 meter dyp på det dypeste.

Oppstart av sikringsarbeider er planlagt våren 2019 og vil pågå frem til høst/vinter 2019/20.

Bybanen utbygging vil invitere representanter fra nabolaget til å være med i planleggingen av hvordan grøntarealet kan reetableres.