Planla villaområde på oppsiden av skolehagen i Fløen

Dette dokumentet fra Bergens Stadskonduktørkontor, datert 23.09.1912, viser foreslått plassering av skolehagen i Fløen. Veien på oppsiden av parsellhagen ble ikke realisert, heller ikke villatomtene. Arkivet etter Karl Handal, Bergen Byarkiv.

Hadde man fulgt planen fra 1912 om villaområde på oppsiden av skolehagen i Fløen, kunne gravearbeidene som starter til våren i forbindelse med Haukelandstunnelen fått atskillig større utfordringer. Området består for en stor del av løsmasser, til dels mange meter dype. Istedenfor villaer ble området dekket med skog, som holder på massene.

«Forslag til skolehaver i Fløen», fra Bergens Stadskonduktørkontor og Bergens Magistrats 1ste avdeling, datert 23. september 1912, viser at man tenkte seg en større utbygging av området enn det som skjedde. På oppsiden av skolehagen var det foreslått en vei. Området både på opp- og nedsiden av denne veien var foreslått bebygget med villaer. Langs Årstadgeilen kom det boliger, men verken den foreslåtte veien eller villaene mellom veien og skolehagen ble en realitet.

Skolehagen skulle ifølge planen ha 440 bed à 10 kvadratmeter. I nordre del av hagen skulle det anlegges et fellesbed.

Dette bildet over Møllendalsområdet ble tatt 10. august 1948. Det viser at skolehagen den gang gikk nesten opp til Årstad hovedgård. Foto Widerøe’s Flyveselskap AS, Widerøe-samlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Der veien på oppsiden av skolehagen var tenkt vokser til trær, som holder på jordmassene. Foto Google Maps, Google Street View.

I 1913 ble det vedtatt å bruke ca. 10 dekar av kommunalt eide Årstad gård til Bergens første skolehage. Hagen ble tatt i bruk i 1914. I 1936 ble hagen utvidet slik at dobbelt så mange barn kunne delta i skolehagearbeidet. I 1949 ble 4,3 mål avgitt til boliger i søndre del av skolehagen.

Fra Skolehagen i Fløen, opprinnelig Aarstad skolehage. Fotograf og år ukjent. Skolehagen gikk den gang nærmere Årstad hovedgård. Arkivet etter Bergen kommune, Skolehagene. Utlånt av Bergen Byarkiv.

Skolehagen ble senere avviklet og arealet omgjort til parsellhager. Nå er driften i parsellhagen midlertidig avviklet i forbindelse med fremføring av bybanetraseen til Fyllingsdalen.

Når grave- og sprtengningsarbeidene for Haukelandstunnelen er avsluttet, vil parsellhagen gjenoppstå, om lag 110 år etter at de første skoleelevene dyrket de første grønnsakene og blomstene i Fløen sommeren 1914.

Bybanens vedtatte alternativ 1 gjennom Fløenbakken-Årstad. Visualisering av anleggsområdet, fjerning av bygninger og trær, og den planlagte rør-spuntingen langs dypgravingsområdet i Fløen. Årstad gård og flere andre bygninger ligger nær kanten av grusterrassen. Hadde planen fra 1912 blitt vedtatt, hadde villatomter ligget i området som må graves ut. llustrasjon S. Mannsåker hentet fra informasjonsskrift fra Fløen Vel.