Bryggerimesteren vant over Årstad kommune i høyesterett

Bryggerimester August Wierncke (1866-1925) vant over Årstad kommune i sak om levering av øl på dørene og salg direkte fra bryggeri. Her er han avbildet i fullt bryggeriutstyr, fotografert av «den storhertuglige Hoff-fotograf» Edmund Behnke i Schwerin i det tyske storhertugdømmet Meckenburg. Schwerin var fødebyen til Augusts far, Louis. August fikk sin bryggeriutdannelse i Schwerin.

Årstad herredstyre tok loven i egne hender da de begrenset levering av øl på dørene og direktesalg fra bryggeri. Bryggerieier August Wiencke, innehaver av Kronvikens Bryggeri i Damsgårdsveien, brakte saken innfor retten og seiret over kommunen i høyesterett.

I 1898 bestemte Årstad herredstyre at levering av forhåndsbestilt øl ikke skulle foregå på lørdager eller dager før søn- og helligdager. I 1904 besluttet herredstyret at salg av øl direkte fra bryggeri skulle være forbudt i mindre partier enn 600 hele flasker, dvs om lag 450 liter. Det var mye alkoholmisbruk i Årstad den gang, i første rekke i arbeiderstrøkene i Solheimsviken, og kommunen satset på å være restriktiv i forhold til omsetning av alkohol.

Bryggerieier August Wiencke, innehaver av Kronvikens Bryggeri, tok imidlertid ikke hensyn til disse bestemmelsene, men drev med levering og salg akkurat som tidligere. Han ble derfor etter å ha unnlatt åbetale forelegg satt under tiltalte. Ved Midthordlands Meddomskrets’ dom av 16. desember 1910 ble August Wiencke ilagt en bot på 25 kroner (ca. 1600 2018-kroner), subsidiært seks dagers fengsel.

Bryggerimester August Wierncke (1866-1925) vant over Årstad kommune i sak om levering av øl på dørene og salg direkte fra bryggeri. Her er han avbildet i fullt bryggeriutstyr, fotografert av «den storhertuglige Hoff-fotograf» Edmund Behnke i Schwerin i det tyske storhertugdømmet Meckenburg.

Med Kjæremålsutvalgets samtykke anket bryggerieieren saken tilhøyesterett. Høyesterett frifant i november 1911 Wiencke og tilkjente han 40 kroner (ca. 2600 2018-kroner) i erstatning ved Meddomsretten, mens hans forsvarer i høyesterett fikk 120 kroner.

Utsalg av øl før det ble begrensninger. Annonse i BT 12. juni 1885.

I høyesterettsdommen heter det blant annet: Med hensyn til levering av forhåndsbestilt øl kan en ikke se at herredstyrets beslutning av 1898 stemmer med lov. Selv om et herredstyre kan forby all ombringelse har ikke loven gitt det rett til å gjøre vilkårlige innskrenkninger med hensyn til ombringelsen. Herredstyret har tatt loven i sin egen hånd ved å bestemme innskrenket åpningstid. Det kan ikke være lovens mening å tillate herredstyret å omgjøre lovens bestemmelser. Så lenge vedkommende salgsrett består, enten den er hjemlet iloven eller en gitt bevilling, må retten kunne utøves overensstemmende medforskriftene som er gitt i loven.

Når det gjaldt vedtaket fra 1904 om salg direkte fra bryggeriet, hadde herredstyret tatt loven i egne hender. Ved å sette en grense påminimum 600 flasker, hadde man i realiteten avskaffet fritt salg. En slik beslutning hadde ikke herredstyret anledning til å foreta.http://www.sanmarino.no/#meny1