Ønsker svar om status for sanering av Slettebakken deponi

Slettebakken deponi, mellom Bergen Tennisarena og Fysak, skal etter planen være sanert i 2023, hvis det ikke kommer flere utsettelser. Foto Google Maps.

Sanering av Slettebakken deponi er beregnet ferdigstilt i 2023. Til møtet i Komité for miljø og byutvikling 17. januar stiller Sondre Båtstrand (Uavhengig) spørsmål om status for saneringen og hva byråden kan gjøre for å unngå flere utsettelser.

Fra 1940 til 1960 ble det deponert 300 000 kubikkmeter avfall på Slettebakksmyren, og forurensning fra deponiet var allerede en sak i 1941.

– Det er på høy tid at deponiet blir sanert, noe det er bred politisk enighet om, sier Sondre Båtstrand. Han viser til at det i investeringsbudsjettet for økonomiperioden 2018-2021 ble satt av 321,2 mill. kr til saneringen, fordelt på 111 mill. kr i 2018, 81,5 mill. kr i 2019 og 117,7 mill. kr i 2021. Ferdigstillelse var beregnet til 2021.

I sak 38/18 fattet bystyret blant annet følgende vedtak: «Bystyret ber om at sanering av Slettebakken deponi igangsettes ved byggesøknad med bakgrunn i byrådssak 148-13, og i henhold til avsatte budsjettmidler. Sanering av deponiet kan realitetsvurderes i søknadsprosessen. Arbeidet må koordineres med planarbeidet for Slettebakken».

I investeringsbudsjettet for 2019-2022, er det satt av 316,4 mill. kr: 6 mill. kr i 2019, 90 mill. kr i 2020, 113 mill. kr i 2021 og 60 mill. kr i 2022, med beregnet ferdigstillelse i 2023. I dokumentet repeteres en viktig setning fra det foregående budsjettet: «Byrådet ønsker å starte arbeidet med masseutskifting av deponiet snarest mulig, men saneringen må koordineres med det videre planarbeidet for området».