Sanering av Slettebakken deponi skal planlegges i år

Slettebakken deponi, mellom Bergen Tennisarena og Fysak, skal etter planen være sanert i 2023, hvis det ikke kommer flere utsettelser. Foto Google Maps.

Fra 1940 til 1960 ble det deponert 300 000 kubikkmeter avfall på Slettebakksmyren, og forurensning fra deponiet var allerede en sak i 1941. Planen nå er at alle masser skal fjernes og prosjektet være ferdigstilt i 2023. 2019 blir året for planlegging av prosjektet.

Byrådet ønsker å starte arbeidet med masseutskifting av deponiet snarest mulig, men saneringen må koordineres med det videre planarbeidet for området.

Sondre L. Båtstrand (Uavhengig) har stilt Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti, spørsmål om status på saneringen av Slettebakken deponi og hva byråden gjør for å unngå flere utsettelser av saneringen?

I svaret skriver Tryti at det er mange aktører som har ulike interesser og planer for Slettebakken. Hvordan saneringen skal utføres avhenger til en viss grad av hva området skal brukes til i fremtiden. Bystyret har vedtatt at alle massene må fjernes.

På denne bakgrunn er det igangsatt arbeid i regi av Bymiljøetaten for sanering. I 2019 vil det foregå planlegging, utredning og valg av saneringsmetode(r), informasjon/kommunikasjon med berørte interessenter samt innhenting av alle nødvendige tillatelser. Det skal også anskaffes entreprenør og leverandører. Som ledd i planleggingen vil det blir utarbeidet en detaljert milepælsplan.

Heve området noe

En foreløpig anbefaling er det først fjernes løsmasser, før rene, stabiliserende masser fylles til et høydenivå som er noe lavere enn dagens. Det er i hovedsak tre grunner til dette:

  • Sikre at området kan brukes midlertidig, til for eksempel idretts- og rekreasjonsformål i påvente av endelige løsninger. Samtidig tilstrebes at en skal unngå å fjerne tilbakefylte masser, ved fremtidig transformasjon/byggeaktivitetMuliggjøre rask etablering av eventuelle erstatningsbygg for dagens idrettshaller området
  • Robust løsning i forhold til fremdriften for reguleringsplanene for området; dvs at saneringsarbeidet ikke må stoppe opp som følge av eventuelle forsinkelser i planarbeidet.

Andre etater er involvert

  • Plan- og bygningsetaten er i gang med reguleringsplanarbeid for den framtidige arealbruken i området
  • Idrettsetaten har den daglige driften
  • VA-etaten tar seg av spørsmål om håndtering av vannet

Tryti nevner at det er holdt møter med brukerne av området, idrettsorganisasjonene som representerer brukerne.

  • Det blir ikke revet bygg uten at det alternativer
  • Det er etablert kontakt med lokale interessegrupper
  • Det er samlet inn informasjon om deponiet og det er foretatt prøvetaking og kartlegging
  • Det skal vurderes løsninger med å skille og sortere avfallet for å se om noe kan materialgjenvinnes

Prosjektet skal holde berørte, naboer og innbyggere for øvrig oppdatert om arbeidet.

Byråden vil holde bystyret oppdatert om prosjektets fremdrift gjennom den ordinære tertialrapporteringen. I tillegg vil prosjektet inngå i den årlige rapporteringen til bystyret i sak om status og kostnadsutvikling.