Hus fra 1955 rives, ni familieboliger bygges i Kristofer Jansons vei

Kristofer Jansons vei 58 får ni familieleiligheter. Illustrasjon Fortunen Arkitektur.

Kristofer Jansons vei 58 på Landås foreslås revet og erstattet av et leilighetsbygg med ni boenheter på 90-120 kvadratmeter.. Bygget er oppført i 1955 og tilfredsstiller ikke dagens standard. Fortunen AS foreslår på vegne av Trond Kvaleid detaljregulering for eiendommen, som ligger rett overfor De gamles by, like øst for Sletten Senter.

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for et leilighetsbygg med ni boenheter med tilhørende uteoppholdsarealer og parkering i underetasjen. Det foreslås å regulere eksisterende grønnstruktur og gravminnet Nils Lundes Minde,  samt legge til rette for nytt fortau langs Kristofer Jansons vei. Viktige tema i planprosessen har vært tilpasning til kulturmiljø og strøkskarakter, arkitektonisk utforming, grad av utnytting og uteoppholdsareal.

Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger og er i samsvar med overordnede planer. Fagetaten slutter seg til formålet og hovedgrepet i planforslaget, men for å sikre gode bokvaliteter må forslag til bestemmelser bearbeides til andregangs behandling.

Kristofer Jansons vei 58 er det hvite huset rett overfor De gamles by. Bygget foreslås revet og erstattet av et bygg med ni leiligheter. Foto Google Maps.

 

Nils Lundes Minde, som har adresse Wiers-Jenssens vei 16 A, inngår i planen for nybygget i Kristofer Jansons vei 58. De store bøketrærne er det eneste synlige minner om gravplassen som lå her fra 1849 til 1960.

Dette bildet ble tatt av billedkunstneren Sofus Madsen i 1958 og viser et gravsted preget av hærverk. Gravene ble fjernet i 1960. I dag står det syv bøketrær igjen på tomten. Den gang var det mange flere. Bildet er fra Helge Jensens fotosamling og hentet fra boken «Landås. Fra lystgårder og husmannsplasser til drabantby», Kanonhaugen Forlag.