Klart for godkjenning av siste delstrekning på Løvstien

Her stopper 4. etappe del 1 på Løvstien. De fjellvante kan herfra følge sti ned til Fredlundsvingen og opp til Løvstakken. Arbeidene på strekning 2 starter imidlertid på nordsiden av etappen som gjenstår.

Endelig ser det ut til at Løvstien kan bli fullført. 28. mars vedtok Hovedutvalg for miljø og byutvikling å innstille til bystyre om å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel slik at andre delstrekning av etappe 4 kan gjennomføres.

De deler av tillatelsen der turveien befinner seg utenfor regulert formål krevde ny behandling. Delstrekning 1 og 2 av etappe 4 har en lengde på henholdsvis ca. 970 og ca. 1000 meter, og en indre bredde på om lag tre meter.

Trenger dispensasjoner

Tiltaket har vært avhengig av flere dispensasjoner. Ansvarlig søker er Sweco. Tiltakshaver er Bergen kommune ved Bymiljøetaten.

Det er kommet uttale fra Bymiljøetaten vedrørende landskapsestetikk og naturverdier, og de er positive til tiltaket.

Vassdragsforvalter ved Bymiljøetaten er positiv til dispensasjon fra byggegrense mot vassdrag om det blir stilt nødvendig vilkår for å hindre avrenning til bekken og mot Kristianborgvannet.

Saken har vært sendt til Fylkesmannen, men det er ikke mottatt uttalelse. Byantikvaren har sluttet seg til notat fra ansvarlig søker vedrørende kulturminner.

Det er bare mindre deler av tiltaket som vil befinne seg utenfor regulert formål, og hovedgrunnen til søknad om dispensasjon er at tiltaket skal få bedre terrengtilpassing. Søker viser videre til at turstien er regulert i 2007 og mindre avvik her vil ikke medføre et behov for ny helhetlig regulering av området.

Når det gjelder dispensasjon fra arealformålet LNF, viser søker til at turstien er med på å legge til rette for friluftsliv og at tiltaket vil få en bedre terrengtilpassing med den nye plasseringen.

Mindre behov for fyllinger og skjæringer

Søker viser også til at plasseringen vil gjøre at det vil være mindre behov for fyllinger og skjæringer, samt at fjernvirkningen av tiltaket vil bli mindre. Tiltaket er også avhengig av dispensasjon fra byggegrense mot vassdrag, for de delene som ligger utenfor reguleringsplanen.

Søker viser til at konsekvensene for bygging i samsvar med reguleringsplan eller utenfor reguleringsplan når det gjelder avstand til bekken, vil være tilsvarende. Søker viser også til at størrelsen på tiltaket der traseen krysser vassdraget, vil bli mindre enn det regulert trasé legger opp til.

Sikre kulturminner fra andre verdenskrig

Sweco har i forbindelse med søknaden fått utarbeidet kulturminnerapport, som er forelagt Byantikvaren. Det er foreslått å sikre kulturminner fra andre verdenskrig i anleggsfasen.

Fagetaten er positiv til omsøkte dispensasjoner, og viser til at det bare er mindre deler av tiltaket som vil være avhengig av dispensasjon.

Fagetaten viser også til at tiltaket ivaretar hensynet til friluftsliv og at det er et svært positivt tiltak i et folkehelseperspektiv. Både byrådet og Hovedutvalg for miljø og byutvikling stiller seg positive til dispensasjonene. Saken skal videre til bystyret.

Delstrekning 1 av etappe 4 starter der etappe 1 slutter og strekker seg til Fredlundsvingen i sør. Første delstrekning av etappe 4 stod ferdig på forsommeren  2018 og kostet 17 millioner kroner. Bilde Bergen kommune.

Oversikt over delstrekning 1 og 2 på etappe 4 på Løvstien. Delstrekning 1 ble ferdig i fjor sommer. Nå gjenstår det å få dispensasjoner for delstrekning 2 før planleggingen av prosjektet kan gå videre.