Plan godkjent for ca. 50 boliger i Kråkehaugen på Fantoft

Ca. 50 boliger skal bygges i Kråkehaugen på Fantoft. Illustrasjonen er ikke justert etter Bystyrets vedtak 10.04.2019. Illustrasjon Opus Bergen AS.

Opus Bergen AS har på vegne av Kråkehaugen AS fremmet planforslag for et område i Kråkehaugen på Fantoft. Planområdet inngår i senterområdet S14-Fantoft, og ligger sør for og i gangavstand til bybanestoppet på Fantoft.

Saken var oppe i bystyret 10. april. Planen ble vedtatt med noen endringer, blant annet reduksjon av maksimal byggehøyde. Den vedtatte planen er lagt ut til offentlig ettersyn, med klagefrist 25. august.

Planarbeidet åpner for ca. 50 nye boenheter fordelt på fire leilighetsbygg utformet som delvis terrassert bebyggelse innenfor et areal på vel 14 dekar. Nye bygg omkranser en grønn kolle som er avsatt til felles uteoppholdsarealer. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet videreføres.

Planområdet har tilkomst via Fantoftveien, som er kommunal nederst og privat øverst. Det legges opp til en parkeringsdekning for bil på 1,0 per 100 kvadratmeter bruttoareal, med tak på maksimal 19 plasser for felt kalt BBB2.

Kråkehaugen AS har forretningsadresse i Asker og eies av LAB E-Invest AS (50 %), Profier AS (35 %) og Storm Eiendom AS (15 %).