Skroter Sletten kollektivterminal; grønne hensyn bør veie tyngst

Bussterminalen på Sletten ville kommet mellom Vilhelm Bjerknes' vei og Tveitevannet. Nå satser man i stedet på å utvide bussholdeplassen ved Sletten Senter. Foto Google Maps.

Bystyret har fulgt vedtak i Komité for miljø og byutvikling og byråd og skroter forslag til bygging av Sletten kollektivterminal. Bystyret ber i stedet byrådet jobbe for å øke bredden på fortau ved bussholdeplassen ved Sletten Senter retning sentrum. Dette for å bedre sikkerheten for myke trafikanter slik at man for eksempel ikke må gå i bybanesporet for å passere folk som venter på bussen.

Formålet med planen var å etablere et funksjonelt kollektivknutepunkt i området ved Sletten Senter og å bedre forholdene for gang- og sykkeltrafikk i området. Prosjektet skulle gi god og sikker fremkommelighet for alle trafikantgrupper og effektiv overgang mellom buss og bane.

Planområdet var på 17 dekar. Det var lagt opp til å kunne regulere syv busser og et bygg med venterom, publikumstoaletter og garderober og hvilerom for bussjåfører. Det ble også foreslått 60 sykkelparkeringsplasser.

Arealet er i dag delvis parkeringsplass for Slettebakken skole og kunder til Sletten Senter og delvis grøntområde mot Tveitevannet.  Fagetaten vurderte at hensynet til kollektivterminal veier tyngre enn parkering. Dette skyldes både god kollektivtilgjengelighet og at antall elever ved skolen reduseres.

De grønne hensynene bør veie tyngst

Byrådet støttet fagetatens vurdering av konflikten mellom parkering og kollektivterminal.

– Hensynet til kollektivtrafikken bør definitivt gå foran hensyn til parkering. I valget mellom grøntområde og kollektivterminal, mener byrådet imidlertid at de grønne hensynene bør veie tyngst. Bergen skal fortettes med kvalitet. En park og tilgang til vann gir mer til stedet enn en bussterminal. God kobling til rekreasjonsområder er blant de mange kvalitetskriterier innbyggerne vektlegger ved valg av bosted. Byrådet mener at den aktive og attraktive byen som Kommuneplanens samfunnsdel legger opp til, best realiseres ved at arealbruken vurderes svært nøye så tett opp til bybanestoppet.

Sletten terminal ville tatt en del av parkeringsplassene ved Slettebakken skole. Nå blir det i stedet kun utvidelse av bussholdeplassen ved Sletten Senter.