Arbeidet med siste del av Løvstien kan starte opp i mars

Her stopper 4. etappe del 1 på Løvstien. De fjellvante kan herfra følge sti ned til Fredlundsvingen og opp til Løvstakken. Arbeidene på strekning 2 starter imidlertid på nordsiden av etappen som gjenstår.

Nå skal siste del av Løvstien gjøres ferdig. Arbeidet kan starte opp allerede i mars, men hele prosjektet er ikke ventet ferdig før i desember 2023.

Når alle etappene er ferdig bygget blir Løvstien en sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen. Gjennomføringsvedtak for Løvstien etappe 4, delstrekning 2, kommer opp i byrådet 6. februar med innstilling til bystyret. I forslaget til vedtak innstiller Byrådet til bystyret å gå inn for prosjektet, med en kostnadsramme på 50 mill.

De tre første etappene på Løvstien ble ferdigbygget mellom 2009 og 2015. Første del av etappe 4 stod ferdig sommeren 2018.

Den gjenstående strekningen er på vel en kilometer og strekker seg fra Kristian Bings vei til Fredlundsvingen, og knytter sammen Løvstien til én sammenhengende turvei fra Kråkenes til Melkeplassen.

Prosjektet inkluderer belysning langs hele turveien og gjerde langs brokonstruksjon og turvei etter behov.

Starter i nord

Strekningen består av tre deler.

I del A skal det opparbeides turvei fra eksisterende turvei i nord til fremtidig brokonstruksjon. Tilkomst til dette avhenger av bygging av en midlertidig anleggsvei gjennom et boligfelt i Kristian Bings vei.

Del B er en brokonstruksjon mellom del A og C med ca. 30 lyspunkter og 12 lysarmaturer.

Del C er turvei fra brokonstruksjonen til eksisterende turvei i sør.

Fagetatens vurdering og anbefaling er at del A bygges først, deretter del C og til sist brokonstruksjonen i del B.

Det er planlagt byggestart i mars. En midlertidig anleggsvei skal ferdigstilles og erstattes av en gangtilkomst i løpet av 2020. I perioden 2021-2023 vil resten av traseen ferdigstilles. Planlagt sluttdato for hele prosjekt er desember 2023. Da har det gått 14 år siden første etappe stod ferdig.

Dyrere på grunn av svært sidebratt terreng

Totalkostnad for prosjektet Løvstien, etappe 4 del 2 ble første gang budsjettert i Handlings – og økonomiplan 2019-2022 med en prosjektkostnad på 42 mill. I handlings- og økonomiplan 2020-2023 ble prosjektkostnaden økt til 50 mill. Årsaken til denne økningen i prosjektkostnaden var traseens beliggenhet. Traseen ligger i et svært sidebratt terreng, og for å sikre nødvendig sikkerhet er traseen justert. Dette medførte økning i prosjektkostnad.