Torkel ble den første læreren på Årstads eldste skole

Torkel Tertnæs var lærer i Årstad fra 1839 til 1872. Utsnitt av bilde.

2. november 1846 ble Årstads første skolebygg, Haukeland skole, tatt i bruk. Den første læreren var Torkel Vermundsen Tertnæs (1808-), som etter syv år som omgangsskolelærer i bygden fikk et fast sted å drive undervisningen. Istedenfor å reise fra gård til gård kunne han ta i bruk en flunkende ny skole. I andre etasje hadde han leilighet, men han bodde alene de første ni årene. Torkels lærergjerning ble ikke avsluttet før i 1872. Han var også styrer for Årstad sogns fattigkasse.

Torkel giftet seg 21. oktober 1855 med Sønneve Johannesdatter. De fikk ikke barn sammen, men Sønneve hadde syv barn fra sitt ekteskap med Johannes Johannessen, som var forpakter på Christies gård i Fridalen. Etter 34 års ekteskap med Johannes og seks år som enke giftet hun seg med Torkel. I 1882 kunne de feire sølvbryllup.

De to første lærerne i Årstad var begge født i Åsane. Marcus Andersen, som har gitt navn til Markusplassen ved Haukeland sykehus, døde i 1839, samme år som Torkel Vermundsen Tertnæs begynte som lærer i Årstad. Da Marcus Andersen døde, gikk skolekommisjonen enstemmig inn for at Torkel Tertnæs, som var skoleholder i Hamre prestegjeld, skulle ansettes på prøve. Han skulle få samme lønn som Marcus Andersen og først «lade sig undervise i Vekselundervisning», dvs undervisning ordnet slik at eldre og viderekomne elever under lærers tilsyn er med og underviser yngre. Stiftsdireksjonen godkjente innstillingen, og Tertnæd begynte i stillingen i oktober 1839. Han var da 31 år og hadde åtte års erfaring som lærer i Åaane, fra Eidsvåg til Salhus.

Første gang vi hører om Torkel Vermundsen Tertnæs er i 1834. Sammen med Iver Jensen Espelid stod han for undervisningen i Åsane. De to hadde til sammen 182 elever og ble av sognepresten karakterisert som dugende og flittige.

Omgangsskole fra 1810

Haukeland skole er en av de eldste skolene i Bergen med historie tilbake til 1810, da presten Welhaven, dikterens far, startet omgangsskole. Marcus Andersen var den første læreren, og han dekket hele Årstad herred. Det ble drevet omgangsskole til 1832, da det etter initiativ fra presten Kamstrup ble leid fast lokale til skolen i Hagelsteens hus ved Årstadbroen. 30. juli 1839 døde Marcus Andersen, bare 46 år gammel, etter 30 år som lærer for barn i Årstad.

Skolehuset på Haukeland som ble innviet 2. november 1846. Tegningen er hentet fra boken som ble utgitt ved skolens 100-årsjubileum i 1946. Den står også i boken som kom ut til 150-årsjubileet i 1996.

I 1843 ble det under ledelse av den nye sognepresten, Christian August Grønvold, bestemt å reise egen skole på Haukeland. Stiftamtmann Hagerup, som eide Haukeland gård, festet bort et jordstykke på 25 ganger 25 alen, som det ble betalt en spesidaler årlig i leie for. Johan Plathe Krohn ga 100 spesidaler og Opplysningsvæsenets fond 100 spesidaler i bidrag og 200 spesidaler i lån. De fikk pengene tilbake allerede i 1847 takket være brennevinsavgiften fra Haukeland gjestgiveri. Stadskonduktøren i Bergen tegnet bygget.

Bygningsmann Øfsthus fra Hosanger tok på seg jobben for 415 spesidaler. Det ble 16 alen langt og 10,5 alen bredt. Skolestuen ble 12 ganger 10 alen. Bygget fikk også forstue, kjøkken og oppe sal til læreren. Et vedhus med andre ytre rom ble oppført for 100 spesidaler. Tertnæs ønsket også kjeller på fire ganger fire alen. Den måtte han betale selv på grunn av «bekvemmelighetens private karakter». 

Skolen stod ferdig 2. november 1846, og Torkel Tertnæs ble dermed den første læreren med fast arbeidsplass etter syv år som omgangsskolelærer. – Han stod i sin manndoms beste kraft og la ned et stort arbeid for skolen, het det i forbindelse med skolens 100-årsjubileum. I 1847 fikk han sin første kollega da madam Christine Torkildsen ble ansatt.

Torkel Tertnæs var lærer i Årstad fra 1839 til 1872.

Måtte jobbe for å få pensjon

Tertnæs skulle gå av med pensjon i 1868, men fortsatte i fire år fordi barn fra Verftsskolen i Solheimsviken må få undervisning på Haukeland skole. Først i 1872 var skolen i Solheimsviken i drift igjen.   I pensjonsavtalen står det at han blant annet må holde skole «for de minste Børn» i Våkendalen tre uker om høsten og tre uker om vinteren. For arbeidet skulle han få en ort (80 øre) i lønn per dag, i tillegg til fri kost. Skoleklassen skulle gi han 20 spesidaler årlig. Årstad herredsstyre betalte 25 spesidaler og Opplysningsvesenets fond 40 spesidaler.

Mest sannsynlig bodde Tertnæs og konen bodde i lærerleiligheten på Haukeland skole. Da han sluttet som lærer, fikk ekteparet bo fritt i lærerleiligheten mot at han sørget for at skolelokalet daglig ble renholdt, utluftet og oppvarmet. 

Navneforvirring

I eldre tid var man ikke alltid like nøyaktig med hvordan man bokstaverte navnene sine. Skolelæreren og fattigkassestyreren opererer således med ulike fornavn og etternavn. Fornavnet er skrevet Thorkel/Torkel/Torkild, etternavnet Vemundsen Tertnes/Tertnæs eller bare Vemundsen. Konen Sønneve Johannesdatter sitt fornavn skrives også Synneve, etternavnet også Tollevsdatter Bolseth.   På Digitalarkivet finner vi de under folketellingen i 1875 for Årstad prestegjeld. Thorkel Tertnæs er da skrevet Torkild Vemundsen Tertnæs, Han er husfader, født i 1808 i Aasane anex i Hammers prestegjeld og pensjonert lærer. Sønneve Johannesdatter er skrevet Synneve Tollevsdatter Bolseth, født 1797 i «Helgems Sogn Gjølst. Pr.gj». Mest sannsynlig skal dette være Helgheim sogn i Jølster prestegjeld. Hun er husmor og paret er bosatt på Haukeland.

Ved å fjerne mellomnavnet Vemundsen, finner vi Tertnæs igjen i en sak Årstadposten skrev i desember 2015  om etableringen av familiegravstedet «Nils Lundes Minde» på Landås og flyttingen av forfedrene fra Nykirken til Landås på 1850-tallet. Maleren Marcus Grønvold skrev dette i boken «Fra Ulrikken til Alperne: En malers erindringer». Under seremonien da kistene ble senket, deltok Marcus Grønvold, skoleholder Torkild Tertnæs, fire gutter og Marcus’ far, sogneprest Christian August Grønvold.

Feiret sølvbryllup

21. oktober 1882 feiret forhenværende skolelærer og fattigkassestyrer i Aarstad sogn, Thorkel Tertnæs og hustru, Sønneve Johannesdatter, sitt sølvbryllup.

Bergens Tidende skrev om jubileet samme dag, og osloavisen Morgenbladet gjenga avisens omtale i sitt nummer 27. oktober 1880.

Bruden, som tidligere var gift med forpakter hos Christie i Fridalen Johannes Johannessen, som hun levde i ekteskap med i 34 år, opplevde således for andre gang sitt sølvbryllup.

Hun har etter sitt første ekteskap 7 barn, 30 barnebarn og 30 barnebarnsbarn, mens hennes annet ekteskap var barnløst.

Bruden hadde da hun trådte inn i ekteskapet med Thorkel Tertnæs vært enke i fem år.

Ekteparet ble ønsket foruten av sin tallrike barneflokk samt slekt og venner, samt sognets prest, herr Grønvold, som henvendte seg med noen vakre ord til de gamle.

Kommunebestyrelsen møtte likeledes for å komplimentere paret i anledning dagen, og flere av dens medlemmer henvendte også noen anslående ord til brudeparet, og da spesielt til brudgommen som med iver og punktlighet hadde utført flere verv som han var satt til i kommunen.

Om aftenen ble brudeparet hilset med serenader av så vel musikk som sang. Upåvirket av sin høye alder, idet bruden er ca. 83 år og brudgommen 72 ½ år, er de begge ennå raske og rørige, og deltok muntre og livlige til over midnatt på familiefesten som deres barn hadde stelt i stand.

Da Tertnæs feiret sølvbryllup, var altså sogneprest Grønvold blant gratulantene. De hadde samarbeidet helt siden Grønvold ble tilsatt som sogneprest i Årstad i 1843.

Gamle Haukeland skole ble avløst av en ny skolebygning i 1975. Bygningene ble revet i løpet av 1980-tallet. Den eldste bygningen fra 1846 utgjør første etasje av bygningen til høyre. Bygningen ble påbygd i 1892 og 1902 til den så ut som på bildet. Fotograf Ukjent. Arkivet etter Morgenavisen.