Lærerhøyskolebygget på Landås blir inkluderingssenter

Illustrasjon av inngangen til inkluderingssenteret fra Landåssvingen. Bilde HLM Arkitektur.

I 2014 tok Avdeling for lærerutdanning farvel med lokalene i Landåssvingen 15 og flyttet til Kronstad. Høsten 2023 står etter total ombygging og rehabilitering et flunkende nytt inkluderingssenter for hele Bergen klart til bruk på tomten. Det skal satses på utstrakt sambruk med idretten og nærmiljøet. Prosjektet er pilot for arkitektur og menneskerettigheter.

Total investeringsramme er 894 millioner kroner. Byggeprosjektet består i hovedsak av en ombygging og full rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Miljø og klima står sentralt både under bygging og bruk: fossilfri byggeplass, passivhus, tilnærmet nullutslippsnivå og solceller.

Inkluderingssenter, idrett og nærmiljø

I dag er den delen av virksomheten til kommunen som jobber med å integrere og inkludere innvandrere i spredt flere steder i byen. I inkluderingssenteret skal Nygård skole, introduksjonssenteret og Etat for inkludering samlokaliseres.

Nygård skole er med 1.500 elever byens største skole. Skolen er et opplæringssenter for voksne og underviser i norsk og samfunnskunnskap. Skolen har også grunnskole for voksne. Introduksjonssenteret for flyktninger har oppgaver knyttet til bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger.

Det ferdige bygget med uteområde og idrettsanlegg skal være mest mulig tilrettelagt for sambruk for nærmiljø, lag og organisasjoner. Det er gjort avtaler med Etat for idrett om sambruk av idrettsarealene. Bygget har tre gymsaler og et svømmebasseng til opplæringsformål. I tillegg skal fotballbanen «Baunebanen» utvides og det kommer et garderobeanlegg i tilknytning til banen.

Allmenningen i første etasje. Bilde HLM Arkitekter.

Samarbeid og sambruk

Kommunen ønsker at senteret skal gi et tilbud til et bredt spekter av brukere både på dag- og kveldstid. Med brukere menes dem som bruker tjenestene fra Etat for inkludering, men også nærmiljøet og frivillige organisasjoner innenfor kultur og idrett.

Senteret skal også være med på å stimulere til åpenhet og samarbeid på tvers av kommunale tjenester. Det skal ha fleksible løsninger, slik at det kan bli lagt rette for et mangfold av og variasjon i antall brukere.

Ombyggingen skal gi best mulige fasiliteter til etatens undervisnings- og integreringsvirksomhet. Beliggenheten med offentlig uteareal, skole- og idrettsformål i tilknytning til eksisterende park, kirke, fotballbane og boliger legger til rette for en god stedsutvikling med sosial bærekraft.

Illustrasjon av amfiet. Bilde HLM Arkitekter.

Pilot for menneskerettigheter i arkitektur

Bystyret har vedtatt at Bergen skal være en menneskerettighetsby. For å konkretisere denne ambisjonen innenfor byutvikling, byforming og arkitektur er Bergen Inkluderingssenter meldt inn som pilotprosjekt for Building Dignity, et internasjonalt program som setter fokus på menneskerettigheter og verdighet i de bygde omgivelsene.

Målet er at Bergen Inkluderingssenter skal fremstå som et internasjonalt forbildeprosjekt når det gjelder å bruke arkitektur aktivt som virkemiddel for et inkluderende bysamfunn. Arkitektoniske valg gir viktige rammer rundt mennesker. Arkitektur kan invitere, inkludere og inspirere til å være aktive og deltakende mennesker. Byarkitekten er en medspiller i pilotprosjektet, og jobber sammen med prosjektgruppen for å konkretisere ambisjonen om et åpent og inkluderende senter som fremmer verdighet for alle brukere.

Illustrasjon av studieareal C2. Bilde HLM Arkitektur.

Illustrasjon av inngangen til senteret fra parken. Bilde HLM Arkitektur.

Statusen som pilotprosjekt innebærer at det i utviklingen av prosjektet prioriteres løsninger som fremmer menneskeverd i alle ledd av prosjektutviklingen. Det gjelder både måten bygget blir utformet på, selve byggeprosessen og bruken og driften av bygget. I programmerings- og skisseprosjektfasen har det vært særlig fokusert på å bruke arkitektur for å skape inkluderende møteplasser og læringsmiljø.

Partnerne i Building Dignity er Raftostiftelsen, The Institute for Human Rights and Business, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, og The Australian Human Rights Institute at the University of New South Wales.