Krohn’en – nytt kontorbygg på 6200 kvm mellom Damsgårdsveien og Michael Krohns gate

Illustrasjon som viser mulig utbygging sett fra Michael Kornhs gate. Kilde B+B arkitekter.

Detaljreguleringen av prosjektet Krohn’en i Damsgårdsveien ligger nå ute til offentlig ettersyn. G C Rieber Eiendom AS skal føre opp kontorbygg på tomten ved krysset mellom Michael Krohns gate og Damsgårdsveien. Eiendommene har adresse Mikael Krohns gate 19 og Damsgårdsveien 14. Eiendommen er 6,7 dekar og det planlegges 6200 kvm kontorareal. Plankonsulent er ABO Plan og Arkitektur AS .

Tomten har betegnelsen F14 i reguleringsplanen for Damsgårdsundet Sør. F14 er regulert til kontorformål. Området er regulert til kombinert kontor/tjenesteyting, med utnyttelse på 385 % BRA.

Etter innspill fra Bergen kommune og Statens vegvesen omfatter planområdet også Michael Krohns gate langs tomten, samt kryssområdene mellom Michael Krohns gate og Damsgårdsveien, Vikens gate og Lien. Dette for å kunne vurdere løsninger for gående og syklende i dette området.

Verksted, forretningsbygg og parkeringsplass

På tomten er det i dag et butikk-/forretningsbygg fra 1935 og en verkstedbygning med tilhørende parkeringsplass. Tomtene er eid av tiltakshaver GC Rieber Eiendom AS. Veiene i området er eid av Vestland fylkeskommune. Selve kontortomten og Brochbakken er i dag en åpen parkeringsplass med ca. 50 parkeringsplasser. Deler av Brochbakken er i privat eie.

Malermester Ingebrigt Broch

Brochbakken var tidligere gate mellom Damsgårdsveien og Bøhmergaten, oppkalt 1930 etter malermester Ingebrigt Broch (1834–1904), som hadde verksted og bolig i hjørnehuset. Gaten ble strøket av matrikkelen 1971, ifølge Bergen byleksikon.

Planområdet grenser i nord til DNBs kontorbygg, boligbebyggelse i sør og vest og veisystem i øst. Planforslaget bygger opp under nullvekstmålet ved å tilrettelegge for kontorarbeidsplasser i et A-område, med god kommunikasjon til buss og bybane. Målsettingen med nullvekstmålet er at personbiltrafikken, både til eksisterende arbeidsplasser og til nye arbeidsplasser, i sum må avvikles mer miljøvennlig enn ved dagens situasjon.

Med planforslaget unngår man en økning i personbiltrafikken som følge av etablering av nye arbeidsplasser.

Tomten som skal bygges ut ligger mellom Michael Krohns gate og Damsgårdsveien. I dag ligger det to eldre bygg og en del parkeringsplasser her. Nå kommer Krohn’en, et kontorbygg på over 6000 kvm. Foto Google Maps.

Inkluderer plass for lek/opphold

Da planforslaget var på høring, kom det spørsmål fra Bymiljøetaten om planområdet også kunne inkludere gnr/bnr 158/123, et område på 199 kvm, med formål lek/opphold. Dette med bakgrunn i at Vann- og avløpsetaten skal separere og legge ny overvanns-ledning i gatene Løvstakklien, Blekenberg, Søndre Skogvei, Granbakken, Furubakken og Bøhmergaten.

I forbindelse med reetablering av gateløpene ønsker Bymiljøetaten å gjennomføre en opprustning av en rekke gateløp, snarveier og parkdrag i området, i et prosjekt som inngår i etatens satsning på bilfrie bydeler.

Prosjektet sikter mot å sikre fremkommelighet og tilgjengelighet for gående og syklende, samt å etablere nye oppholdssteder og møteplasser, på bekostning av parkeringsplasser. I tillegg inngår prosjekter for lek og opphold.

Planområdet ble etter Bymiljøetatens ønske utvidet til å inkludere dette arealet. For 158/123 har Bymiljøetaten planer om å opprette et lekeområde. På nåværende tidspunkt er det tilstrekkelig for Bymiljøetaten å få arealet avsatt til lek/opphold (BKL).

Illustrasjon som viser mulig utbygging utbygging opp Brochbakken mellom Damsgårdsveien og Michael Krohns gate. Kilde B+B arkitekter.