Den første begravelsen på Møllendal ble meget våt

Gamle Møllendal kapell ble ferdig samtidig med kirkegården i 1874. Kapell med omgivelser fotografert av Atelier KK 1920-22. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Dårlig drenering gjorde at den første begravelsen på Møllendal ikke gikk helt etter planen. 7. september 1874 ble Møllendal gravplass innviet. Bergens Tidende skrev dagen etter at en tallrik menneskeskare hadde samlet seg. Innvielseshøytidelighetene foregikk utenfor likhuset. Etter at en salme var avsunget holdt stiftsprost Daae innvielsestalen. Til avslutning ble det sunget en sang som var skrevet for anledningen.

Mer ble ikke skrevet om gravplassen den dagen. Men avisen fulgte opp med omtale av den første begravelsen: Lørdag 12. september 1874 ble det første lik ført i jorden på Bergen kommunes nye gravplass. Det første mennesket som ble begravet fikk et ganske vått møte med sin nye tilværelse.

Bergens Tidende for denne dagen var på fire sider, med annonser på hele første og siste side. Åpningen av «Bergens kommunale Begravelsesplads på Møllendal» er plassert som første sak under tittelen «Et og Andet» på side 3:

Det første Lig er i dag blevet begravet på den nye Begravelsesplads paa Møllendal. Ved denne første Prøve viste Kirkegaarden sig i et meget daarlig Lys, idet Grundvandet løb saa voldsomt til, at flere Mænd har haft stadigt Arbeide med at pøse Vandet bort under Gravningen. Grunden dannes nok hovedsagelig af Lerjord, der den i dag opkastede Grav dannede et sørgeligt Søle. Nu kan det vel hende, at det ikke overalt er ligt galt paa den nye Kirkegaard, og at man har været særdeles uheldig i Valget af Plads for den første Grav; men der ser dog ud til, at Grunden trænger en alvorlig gjennemgaaende Drenering, før den kan blive brugbar til Gravplads.

Oppslag  under rubrikken «Et og Andet» i Bergens Tidende 12. september 1874 om første begravelse på Møllendal gravplass.

Måtte til Nordnes for å bestille begravelse

Otto Nieuwejaar var ansatt som overgraver på gravplassen.  I annonser opplyses det at man ved bestilling av gravplass henvende seg til Nieuwejaar på hans kontor i 7de Rode no. 35 i Kortpiilsmuget (på Nordnes) hver søgnedag (= arbeidsdag) fra kl. 9 til 11 formiddag og fra kl. 2 til 4 ettermiddag. – Bevidnelse om at Dødsfallet behørig er anmeldt for vedkommende Præst maa medbringes og forevises.

Ifølge reglementet for kirkegården var det to dagers varsel for å gjøre klar en grav i sommerhalvåret og tre døgn i vinterhalvåret, søn- og helligdager fraregnet. -Forsaavidt dertil er fornøden Plads kan Lig, der ere lagt i Kiste henstaa i Lighuset paa Begravelsespladsen indtil 5 Døgn.

Overgraveren er forpligtet til, forsaaavidt det af Vedkommende ønskes, mot forud erlagt Betaling at bestille Ligvogn og Bærere samt til at besørge hvad der iøvrigt maatte være at foretage paa Begravelsespladsen i anledning af Begravelsen.

Gravkapellet på Møllendal ble reist samme år som gravplassen ble tatt i bruk. Det ble revet 1970 og to nye kapeller, Håpets kapell (50 sitteplasser) og Troens kapell (150 sitteplasser), ble tatt i bruk 1971.

Gravplassen er utvidet flere ganger, blant annet ved gradvis innlemmelse av Grønneviken i nordvest 1891, 1909 og 1987, og etter kjøpet av Haukeland gård i 1907. På Haukeland-parsellen, nærmest sykehuset, ble Norges første krematorium anlagt (1907), etter initiativ fra en likbrenningsforening som var stiftet 1892. Årstad gamle og nye kirkegård ved Fløenbakken ble innviet henholdsvis 1866 og 1882, ifølge Bergen Byleksikon.

Katolsk begravelse på Møllendal kirkegård. Ukjent år. Atelier KK. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.