Uenighet utsatte bruken av Møllendal kirkegård i to år

Øvre Møllendal gård fotografert av Marcus Selmer mellom 1860 og 1868. Marcus Selmers samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Bergen kommune sikret seg gården Øvre Møllendal i 1867 for å anlegge gravplass. Gravplassen var ferdig i 1872, men det skulle gå to år før den ble tatt i bruk. Årsak: uenighet om ordningen av begravelsesvesenet.

I Morgenbladet 29. juli 1878 står det: – Det ved representantbeslutning av 12. april 1870 bestemte anlegg av en begravelsesplass på kommunens eiendom gården Øvre Møllendal var foreløpig ferdig i 1872, men vidløftige forhandlinger om ordningen av begravelsesvesenet hersteds medførte at den først ble tatt i bruk i september 1874.

Første steg på å anlegge byens nye gravplass kom 3. april 1867. Da satte Johan Hagelsteen inn en stor annonse i Bergens Adresse Contoirs Efterretninger om at eiendommen Øvre Møllendal var til salgs. Slekten Hagelsteen hadde eid gården siden 1810. Bergen kommune kjøpte eiendommen, og i september 1874 kom en sårt tiltrengt gravplass på eiendommen.

Johan Hagelsteens annonse om salg av Øvre Møllendal gård. Annonse i Bergens Adresse Contoirs Efterretninger 3. april 1867.

Regnet med fortsatt gårdsdrift

Hagelsteen hadde nok sett for seg at gården skulle drives videre. Iallfall gir annonsen rosende omtale av mulighetene for landbruksdrift på eiendommen:

– Vår smukt beliggende eiendom Øvre Møllendal ved Lungegårdsvannet og ganske nær byen, med møllebruk og jordvei (= dyrket mark), er til salgs. Eiendommen gjennomskjæres av den vannrike Møllendalselv, som på eiendommen har åtte fall, hvorav kun fem er benyttet. Den må anses fortrinnlig skikket til all slags fabrikkdrift, og selve jordveien vil avgi tilstrekkelig grunn. Adkomsten til den er lett både til lands og til sjøs. På eiendommen finnes:

a) Et våningshus med kjeller og beboelsesleilighet for en kondisjonert familie.

b) Tre møllebruk som drives med samme vann, og har 14 par melkverner, to grynkverner og to flôrsikter.

c) Et mindre våningshus med smie, som benyttes av brukssmeden.

d) En ladebygning, med fjøs med bekk og pumpe, innrettet for 13 kreaturer, med overbygget gjødningsplass; ovenpå er høyrom, stall for tre hester, vognhus og kuskeværelse.

e) Et nøst ved sjøen, 64 alen* langt, 10 ½ alen bredt og dertil en fjæregrunn langs veien i retning mot Fløen, 40 alen lang og med bredde fra veien til vannet, bekvem til oppføring av pakkhus.

Av jordveien avles årlig omkring 1400 vogner høy, 20 tønner poteter og på gården stallfôres seks kyr og to hester.

Lysthavende ville henvende sig til undertegnede,

Bergen den 19de Marts 1867.

Paa medeiers og egne Vegne

Johan Hagelsteen. D.S.

* En alen var 62,75 cm. Nøstet ved sjøen var dermed ca. 40 meter langt og ca. 7 meter bredt.

Solgte fra tre våningshus og mølle

Kommunen bruke ikke hele eiendommen til gravplass, for i Bergens Tidende 8. desember 1880 står en annonse med tittelen «Bekvem eiendom til fabrikkdrift». Fra Hagelsteens dødsbo på Øvre Møllendal selges den forhenværende mølle med tre våningshus samt tilhørende vannrett.