Foreslår 110 boliger og næringsbygg i Vestre Fantoftåsen

Storetveithagen vil omfatte ca. 110 leiligheter samt næringsbygg. Illustrasjon Rambøll.

Rambøll Norge AS foreslår på vegne av V.I.T Bolig AS detaljregulering for et område mellom Vestre Fantoftåsen og Storetveitveien på Storetveit. Planområdet er ca. 17,3 daa. Området har fått navnet Storetveithagen. Selskapet eies av V.I.T. Eiendom AS, som eies av Nordr Eiendom AS (Veidekke ASA)  (50%), Thunes Eiendom AS (25%) og Instanes Eiendom AS (25%).

Planforslaget forutsetter rivning av eksisterende kontorbygg, samt to eneboliger og næringsbygg i Vestre Fantoftåsen. Planforslagets hovedformål er boliger, totalt ca. 110 nye boenheter, fordelt på seks boligblokker og to rekkehus. Viktige tema i planprosessen har vært trafikkstøy og forhold til Storetveitveien, byform og arkitektur, kulturmiljø og tilpasning til nabobebyggelse. Planforslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger. Med planforslaget søkes det å tilrettelegge for et godt bomiljø med gode uteoppholdsarealer, samt sikre gode kvaliteter i kombinasjon med miljø- og energieffektive løsninger.

Omtale av planen i 2018.

Nordlig del av planområdet reguleres til kontorformål i henhold til vedtatt plan fra 2014.

Storetveithagen får to større uteplasser som inviterer nabolaget rundt inn, og forbinder Vestre Fantoftåsen med den nye bebyggelsen. Nivåforskjell i landskapet utnyttes til å skape lekelandskap og amfi vendt mot solen. Sykkelparkering blir plassert ved de store uterommene som en naturlig møteplass og aktivitetsskaper. Uteplassene og boliggaten har mange grønne flater, og tilpasser seg områdets grønne karakter.

Utbyggingsområdet skravert. Foto Rambøll.

Gjenbruk

I prosjektet skal det eksperimenteres med gjenbruk av materialer i et eller flere bygg. Dette kan komme fra eksisterende bygg på tomten, eller fra andre bygg som skal rives i Bergen. Gjenbruk og sirkulære byggematerialer kommer mer og mer, og prosjektet ønsker å bidra i denne utviklingen.

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune slutter seg til hovedformålet og det planfaglige grepet i planforslaget under forutsetning av at forslaget bearbeides i fasen frem mot 2. gangs behandling for i større grad å sikre kvaliteter som ivaretar lokalt særpreg ved bebyggelse og landskap, mobilitet, levevilkår, klimatilpasninger og den menneskelige skala.

Dagens situasjon. Foto Rambøll.

Ny situasjon. Illustrasjon Rambøll.

Merknader til planen

Til varsel om oppstart ble det mottatt 4 private merknader og 7 uttalelser fra høringsinstanser. I uttalelsene og merknadene blir det i hovedtrekk pekt på følgende:

  • Naboene har uttrykt bekymring for hvilke konsekvenser planforslaget vil få for trafikksikkerheten i Vestre Fantoftåsen. Naboer mener tiltaket vil få store negative konsekvenser for eksisterende bygningsmiljø og mener prosjektet må tilpasses mer stedets egenart og byggeskikk, samt at utnyttelsesgraden bør reduseres. Naboer er også negativ til reduksjon av utsikt og sol.
  • Byggegrense i krysset Storetveitveien – Vestre Fantoftåsen er redusert fra 60 x 60 meter til 40 x 40 meter.
  • Utfordringer knyttet til vegtrafikkstøy fra Storetveitvegen, og sikring av kvaliteter på uteoppholdsareal.
  • Det må tas hensyn til myke trafikanter og planlagt sykkelveg langs Storetveitvegen. · Eksisterende grønnstruktur må videreføres.
  • Virkningen av synlighet av ny bebyggelse fra friluftsområdet i Storetveitmarken.
  • Byantikvaren ber om at det tas hensyn til Storetveitmarken og kulturminnene i dette området og til eksisterende rekkehusbebyggelse i øst, samt terrengtilpassing, arkitektur, form, volum, fasade, skala og materialbruk.
  • De to eneboligene i Storetveitvegen 92 og 94, samt eksisterende steingjerde, ønskes bevart.

Uterom sett fra boliggate. Illustrasjon Rambøll.

Bilde over Storetveit-området tatt av Widerøes Flyveselskap mellom 1935 og 1939. Storetveithagen kommer på høyre side av Storetveitveien i forgrunnen, ned til Storetveitvannet. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.