Klart for boliger, matvarebutikk og torg i Erleveien

Trafostasjon-tomten i Erleveien 20 blir erstattet med boliger, dagligvarebutikk og torg. Illustrasjon Ard arealplan.

Vestbo-prosjektet i Erleveien 20, med 41 2-, 3- og 4-værelsesleiligheter og matvarebutikk i underetasjen, kommer nå for salg. På gateplan blir det et torg på om lag 900 kvm der deler blir overbygget. Prosjektet ligger mellom lavblokken på Landåstorget, Landåstorget Seniorsenter, Landås skole og bebyggelsen i Rugdeveien 35-41.

Bystyret vedtok reguleringsplanen for prosjektet enstemmig våren 2016.  – Dette er en reguleringsplan som er oppskriften på hva god fortetting er, sa Lillian Blom (SV) den gang. Ard arealplan har vært arkitekt for prosjektet.

Den gamle trafostasjonen rives. Foto Ard Arealplan AS.

Bygget skal oppføres på tomten til den gamle transformatorstasjonen. Prosjektet vil også bidra til å rydde opp i parkeringssituasjonen i området.

Felles uteoppholdsareal for boligene blir på taket, i form av opphøyet gatetun langs boligblokken på tilliggende offentlige arealer, torg og lekeareal på bakkeplan i øst.

Noen av endringene som ble foretatt etter prosjektet hadde ligget ute til offentlig ettersyn:

  • Lengden på bygget ble redusert med ca. 10 meter.
  • Buffersone mot Landås skole ble sikret.
  • Redusert overflateparkering.
  • Uteoppholdsareal ble justert og i samsvar med kommuneplanen.
  • Fortau i krysset Rugdeveien – Erleveien ble strammet opp.

Erleveien mellom høyblokken på Landåstorget og Landåstorget Seniorsenter (i bakgrunnen) har mye gjennomkjøring og tett gateparkering. Nå blir forholdene mye bedre for myke trafikanter. Illustrasjon Ard arealplan.