Ordfører Arentz emigrerte til USA. Vendte han tilbake til Årstad?

Utsnitt av foto tatt av Widerøes Flyveselskap AS 11. august 1964. Tekstilfabrikkene lå i det hvite bygget. L. Aug. Larsen hadde lager i bygget da bildet ble tatt. I dag ligger et utleiebygg med bl.a. Ulriken Helsepark som leietakere på tomten. Widerøesamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.

I sine 78 år som egen kommune (1837-1915) hadde Årstad 13 ordførere. Nummer 11 er blant dem vi vet minst om. Statius Ingbarin Jakobsen Arentz (1867-1929) kom til Bergen fra Nordland, drev Aarstad Væveri på Haukeland/Haraldsplass i fem år før det gikk konkurs og emigrerte ifølge politiets papirer til USA to ganger, siste gang 58 år gammel i 1925. Tre år senere døde han i Chicago.

Ved Møllendalselven like før den krysser under Årstadveien lå det i mange år en mølle. På slutten av 1800-tallet ble det drevet tekstilfabrikk i bygningen, først Hans Skabo Bruns Møllendals Fabrikker Limit fra 1888 til 1898, Statius Arentz med Aarstad Væveri fra 1898 til 1903 og Bergens Tekstilfabrikk fra 1903 til 1959.

Utsnitt av bergenskart fra 1907. Væveri er inntegnet ved Møllendalselven, ved krysset Årstadveien – Fløenbakken.

Fabrikkeier Stacius Arentz var ordfører i Årstad fra 1899 til 1902, dvs på den tiden han drev fabrikken på Haukeland. Arentz hadde i årenes løp en rekke titler. Aarstad Ligningsforretning for 1896 bokholder Statius Arentz, ingen formue, inntekt 1500 kroner. Ved kommunevalget i 1898 ble «kontorist St. Arentz» valgt inn i Aarstad herredstyre. Blant arbeidsoppgavene hans var å være med i komiteen som forhandlet om Årstad herreds innlemmelse i Bergen kommune. Kanskje arbeidet han i Hans Skabo Bruns Møllendals Fabrikker før han i 1898 startet sitt eget veveri. Bruns virksomhet gikk konkurs i 1895. I 1898 ble bygningen avertert til salgs. Selger var Bergen kommune. Trolig var det da Arentz kjøpte bygningen.

Født i Lofoten

Statius Ingbarin Jakobsen Arentz ble født i Buksnes i Vestvågøy i Nordland 23. desember 1867.  På Digitalarkivet er navnet Ingbarin også skrevet Imbarin, Ingborden og Ingbordin, men dette skyldes nok misforståelser av den tids skrift. Folketellingen i 1891 forteller at Statius er kontorist og lagerbestyrer ved klædevarefabrik. Familien tilhørte Den frie apostolisk-christelige frimenighed.

Ifølge folketellingen for Bergen i 1894 bodde han i Store Markevei 39, han var ugift kontorist og «lagerbestyrer ved klædevarefabrik». Han giftet seg i Årstad kirke 5. juni 1894 med Andriane (Andri) Kristine Tollefsen, født 1876 i Bergen. Da han og Andriane Kristine døpte sønnen Johan Rasch Schøning i Årstad kirke 1. mars 1896, var tittelen bokholder.

Dette bildet er trolig tatt ved dåpen til Statius og Andri sitt yngste barn, Andreas, 24. juni 1902 i Årstad kirke.  De fire barna er Johan, Marie, Ester og Jakob. Det eldre paret er enten Andri sine foreldre, Andreas og Kristine Tollefsen, eller Statius sine foreldre Johan Zacharias Arentz og Maria Severine Jacobsen. De to kvinnene kan være familie eller faddere.

Bodde på Nedre Møllendal

Ved folketellingen i 1900, da Arentz var ordfører i Årstad,  bor tre generasjoner i samme hus på Nedre Møllendal; Statius («ullvarefabrikant/veverieier»), hans kone Andri, barna Johan, Marie og Ester, husets eier, Statius sin svigerfar, maskinist/manufakturhandler Andreas Tollefsen, født i Askvoll i 1855, hans kone Kristine, født i Alversund i 1844, og sønnen Theodor Tollefsen, født 1875 og skipsmaskinist. Tjenestepiken Jakobine Olsen drev med «huslige sysler».

Statius og Andrine hadde fem barn, Johan Rasch Schøning Statiusson Arentz (1896-1974; døde i Bergen, ble begravet i California), Marie Kristine Angell Statiusdotter Oviatt (1898-1996, Florida), Esther Sofie Statiusdotter Arentz  Bohmeir (1900-1984, USA), Jakob Jørgen Jentoft Statiusson Arentz (1901-1931) og Andreas Angell Zintsen Statiusson Arentz (1902-1985, Illinois).

Arkivverket opplyses det at Statius var nabo til Edvard Griegs sommerhus, trolig Landås hovedgård, og at han sang i Edvard Griegs kor.

Flytter til sentrum og emigrerer til USA

Ifølge folketellingen for Bergen i 1904 hadde Arentz flyttet til Storms gate 9 i sentrum, men de andre i familien er ikke nevnt.

26. mai 1905 tar Arentz farvel med Bergen. Reisemålet ifølge immigrasjonspapirene er Birdseye, Montana, USA. Årsak: «For at søge sig en stilling som kontormand».

26. august 1906 reiser konen Andri Kristine Arentz med Cunard Line. Hun har med seg barna. Målet er Chicago. «Reiser til sin mand derover.»

Ingen i familien finnes i folketellingen i 1910, men ved den amerikanske folketellingen i 1920 bor familien i selveid bolig i Calumet Cook i Illinois.

Tilbake til Norge?

Ved folketellingen i 1922 dukker imidlertid Statius, Andri og datteren Esther Sofie opp i norsk folketelling igjen. Da bor Statius Imbarin Arentz i eget hus i Landaasveien 16K. Under merknadene opplyses det at han arbeider ved AS Mjølner i Fabrikkgaten. Han bor sammen med sin kone Andri og datteren Esther Sofie Arentz, som var ugift og arbeidet som hushjelp hjemme. De hadde 1. desember flyttet fra Landås til Fløenbakken 55. Under Esther Sofie blir det imidlertid tilføyet: «Bosted 1920: Chicago… Statsborgerskap: USA». Det høres underlig ut at Statius og Andri skulle ta med seg datteren Esther tilbake til Bergen og la de øvrige barna bli værende i USA.

Dør etter tre år

28. august 1925 tar Arentz, som da var 58 år gammel, farvel med Bergen og emigrerer til USA, forteller Bergen Politidistrikts emigrasjonsprotokoller.

Arentz får et kort liv i sitt nye hjemland flis disse opplysningene stemmer. Tre år senere, 3. februar 1929, dør han i Cook County, Chicago, Illinois, USA ifølge geni.com.

Aarstad Veveri – kort historie, mye penger

Aarstad Væveri blir opprettet. Summer tilsvarende 3 mill. 2020-kroner skytes inn i bedriften.

Står ansvarlig for 3 millioner kroner i 2020-verdi

I januar 1899 opplyser Norsk Kundgjørelsestidende at J. Z. Arentz har anmeldt firmaet Komanditselskabet Aarstad Væveri Statius I. Arentz & Co., som aktet å drive fabrikkvirksomhet i Aarstad Thinglag. En annen annonse i samme nummer forteller at Arentz har inntrådt som kommanditt i bedriften med kontantinnskudd på 20 000 kroner og et ytterligere ansvar på 20 000 kroner.

20 000 kroner 1899 tilsvarer ca. 1,5 millioner i 2020-kroner. Arentz’ totale innskudd samt ansvar utgjorde altså ca. 3 millioner i 2020-kroner.

Johan Zacharias Arentz var Statius sin far. Konen Severine var født i Bergen, men barnas fødested forteller at familien har bodd både i Lofoten og Bergen.

Flere annonser i 1900 forteller at bedriften ønsker medarbeidere.

Annonse for Aarstad Væveris konkursbo.

I juli 1903 er utstyret til Aarstad Væveri til salgs.

Konkurs etter fire år

Bare fire år etter at Aarstad Væveri er opprettet kommer det i april 1903 konkursvarsel om at skifteretten har tatt bedriften under behandling som konkursbo. I mai 1903 opplyser skifteretten at formuesfellesskapet mellom ektefellene er opphevet. 22. august var det konkursauksjon over eiendommer og utstyr tilhørende Aarstad Væveri. 

Konkurs og opprettelse av nytt firma

I 1904 var det konkursauksjon over diverse møbler m.v. i Arentz’ bolig ved fabrikken.

Senere på året, 13. desember, har Johan Zacharias Arentz, Haraldsplass, Aarstad, registrert hos Midthordland Sorenskriverembete at han akter å drive fabrikkdrift i Aarstad under firma J. Z. Arentz, Bergens Kamgarnsvæveri.

Dør etter et halvt år

Johan er 69 år gammel og kan trolig se tilbake på mange års hardt arbeid. Han får ikke mange månedene i sitt nye firma; 24. august 1905 dør Johan Zacharias Arentz 70 år gammel. Han dør bare noen måneder etter at sønnen har emigrert til USA. Svigerdatteren og barnebarna hadde reist til Amerika.

I Adressebog for Søndre Bergenhus amt står det i 1909-utgaven: «J. Z. Arentz etterf. (P. J. Nielsen), skrædder, Markev. 39».  Firmaet som skreddermester Arentz hadde før han satset penger på fabrikk på Haukeland er altså fortsatt i live.

Samme år er det auksjon over Bergens Kamgarnsvæveri (Aarstad Væveri) med maskiner, inventar, råprodukter, halvfabrikata og ferdige produkter, samt våningshuset i Årstad tilhørende S. L. Arentz’ enke.

Send gjerne utfyllende opplysninger til post@arstadposten.no

 

Ordførere i Årstad, 1837-1915

Årstad kommune ble innlemmet i Bergen kommune i 1915.

1837–50               C. Wiese

1850–56               Gårdbruker Ole Nicolai Løberg

1856–60               Garver Samuel B. Meyer

1860–62               Proprietær A. Christie

1862–76               Proprietær Hjalmar Løberg

1876–80               Anders Paulsen

1880–82               A. Christie

1882–87               Carl Berg

1888–96               J. C. Meyer

1896–99               Kjøpmann Samuel B. Michelsen

1899–1902          Fabrikkeier Statius Arentz

1902–06               Utskiftningsformann Halvor Kloster

1906–15               Fabrikkeier Gerdt Meyer Bruun