Mor og datter var pionerer som jordmødre og politikere i Årstad

Opplysningsvirksomhet stod sentralt hos Årstads første jordmødre. Nicoline Falck Ellertsen skrev om dette emnet i Kvinden nr. 12. 1911

Martha Falck var jordmor i Årstad i tretten år og den første kvinne i kommunestyret i Årstad da hun ble valgt inn i 1901. Datteren Nikoline Marie Falck Ellertsen overtok som jordmor samme år. Ved valget i 1910 ble hun den andre kvinne i kommunestyret i Årstad.

Martha Falck ble født 6. mai 1839. Hun ble døpt Ane Marthe Lassesdatter. Foreldrene var Lasse Lassesen Indre Hoem og Martha Olsdatter, bosatt på Indre Hoem i Fræna i Romsdal.  Ved konfirmasjonen i 1853 viste hun «rosværdig» forhold, og var «udm. til skolen». 

Martha giftet seg på Fitjar i 1865 med skomaker Kristian Johan Falck fra Førde. I 1866 fikk de datteren Nikoline. Paret fikk to døtre og fem sønner. Den yngste, Johan, døde to år gammel i 1886. I 1887 reise Martha til Bergen for å utdanne seg til jordmor. Hun ble uteksaminert fra Bergen jordmorskole, tilknyttet Fødselsstiftelsen i Bergen på Rådstuplass. Skolen tok opp seks elever to ganger i året. Utdanningen var ettårig og elevene bodde på Fødselsstiftelsen.

Jordmor i gruvebyen Visnes

Fra ca. 1870 til midt på 1880-tallet bodde familien i gruvebyen på Visnes på Karmøy. Her lå «Vignæs Kobberværk» hvor Kristian Johan Falck arbeidet som daglønnet steinarbeider, trolig i gruvene. Martha arbeidet som jordmor på verkets sykehus. På det meste bodde det 3000 mennesker i gruvebyen.

Siste treff for familien på Visnes var da datteren Laura Tomine ble konfirmert i oktober 1886. Først i 1892 er hun å finne i Årstad kommunes arkiver. Det er ukjent hva familien gjorde i disse årene. Gruven begynte å gå dårligere fra midten av 1880-tallet, og sønnen Lars Christians konfirmasjon omkring 1889 fins ikke i noen arkiver.

Martha Falck søkte Årstad herredstyre om fast lønn. og fikk støtte av lege (under). I brevet står det: Til herredstyrelsen i Årstad. Som den ærede herredstyrelsen vet har jeg praktisert i Solheimsviken fra 1. juli 1891 til 31. mars 1892 uten noen fast lønn. Jeg vil i ærbødighet derfor søke om lønn for den tid. Og da mine formuesomstendigheter er mindre gode, vil deres imøtekommenhet i så måte komme meg meget godt til gode. Solheimsviken 7. april 92, ærbødigst Martha Falck, jordmor. Vend (brevet under)

Distriktslegens ord til herredstyret: Etter undertegnedes mening og kjennskap til jordmor M. Falcks utøvelse av sin gjerning bør herredstyrelsen så vidt mulig imøtekomme hennes andragende. Ærbødigst …, konstituert distriktslege.

Jordmor i Årstad i tretten år

1. juli 1891 begynte Martha Falck som jordmor i Solheimsviken. Første treff på henne i kommunens arkiver er fra 1892, da hun sendte et skriv til kommunestyret om at hun frem til 31. mars 1892 ikke hadde fått fast lønn for arbeidet. Distriktslegen støttet hennes anmodning, men om hun fikk fast lønn vites ikke. Martha Falck fortsatte som jordmor i Årstad til hun ble pensjonert i 1904.

Martha Falcks mann døde som følge av et ulykkestilfelle i 1892.

Mannen Kristian Johan døde 25. oktober 1892 som følge av et ulykkestilfelle, 54 år gammel. Annonsen var undertegnet «På børns og egne vegne Martha Falck».

Ved folketellingen i 1900 bodde jordmor og enke Martha Falck på Ny Krohnborg sammen med de ugifte sønnene Christian og Ludvig, som begge var fyrbøtere.

I 1910 bodde hun på Børsheim på Krohnsminde og var «pensioneret». Martha bodde sammen med den eldste datteren, Nikoline Falck Ellertsen, hennes sønn (og eneste barn) Carl samt tjenestepiken Elisabeth Arnesen.

Søkte «bedre fortjeneste» i USA

Nikoline giftet seg med Karl/Carl Tobias Ellertsen fra Børsheim i Strandebarm i Nykirken 2. oktober 1892. Grunnen til at vi ikke finner han sammen med kone, sønn og svigermor på Krohnsminde var at han i 1907 emigrerte til Seattle på USAs vestkyst. Ifølge Bergen Politidistrikt sine emigrasjonsprotokoller reiste Karl Tobias, som var sjømann (styrmann) til USA for å søke «bedre fortjeneste». Som nytt yrke er oppgitt skogsarbeid. Karl vender senere tilbake til Bergen. Ved folketellingen i 1920 arbeidet han på jernbaneverkstedet og familien bodde i Fjøsangerveien 24a. Dette huset måtte rives i forbindelse med utvidelse av Fjøsangerveien. Karl fikk i 1921 kjøpe tomt av Bergen kommune på eiendommen Ny Krohnborg og bygget hus i Vikens gate 9. Året etter eksproprierte Bergen kommune eiendommen i Fjøsangerveien. Karl døde 4. november 1937. Nikoline, sønnen Karl, som var instrumentmaker på Jacob Knudsens pianofabrikk og hans kone Marit bodde i samme hus.

Foreslo minstelønn for arbeidere

I 1901, 62 år gammel, ble Martha Falck med 76 stemmer valgt inn i kommunestyret i Årstad på uavhengig liste. Hun ble senere valgt inn som medlem av sunnhetskommisjonen (helserådet).  Dette var det første året kvinner med skattbar inntekt  kunne stemme og det første året de kunne velges inn i kommunestyrene. Martha Falck ble ikke gjenvalgt ved valget i 1904. Blant forslagene Martha Falck tok opp i kommunestyret var forslag om minstelønn. Ingen skulle ha lov til å betale arbeiderne mindre enn tre kroner dagen. Saken kom opp i forbindelse med utbygging av kloakknettet i Solheimsviken. Forslaget ble nedstemt med 7 mot 5 stemmer.

Dødsannonse i Arbeidet 10. juli 1914.

Minneord i Arbeidet 10. juli 1914.

Aktiv i Arbeiderpartiet og losje

Anna Martha Falck, «skomagers enke, forhenv. Jordmor», døde 9. juli 1914. Hun var utmeldt av statskirken, men hadde ikke meldt seg inn i annet trossamfunn. 15. juli stod følgende i avisen Arbeidet: Min hjerteligste takk for den store deltagelse som ble utvist ved min mors død og begravelse. Særlig takkes Aarstad Arbeiderparti, losje «Haabets Stjerne», Ungdomsforeningen og Bergens jordmorforening. Nikoline Falck Ellertsen.

Overtok morens jobb som jordmor

Da Martha Falck sluttet som jordmor i 1904, ble datteren Nikoline Falck Ellertsen valgt blant de elleve utlærte som søkte stillingen. Ved valget i 1910 ble hun valgt inn i kommunestyret og helserådet. Nikoline Falck Ellertsen var jordmor i Årstad til kommunesammenslåingen i 1915 og fortsatte som jordmor i Bergen. Nikoline fulgte altså etter moren både som jordmor og som politiker.

 

Uriktig rykte. BT 10. mars 1923 rykket Nikoline Falck Ellertsen inn denne annonsen i Bergens Tidende..

Da Nikoline fylte 70 år 31. januar 1936, hadde Bergens Tidende følgende notis under Personalia: «70 år. En i Årstad meget godt kjent dame, fru Nikoline Falck Ellertsen, fyller 70 år i dag. Fruen har i en lang årrekke praktisert som jordmor i Årstad og har ved sin hjelpsomhet og sitt elskverdige vesen vunnet seg mange venner».

Ifølge notis på 80-årsdagen 31. januar 1946 bodde hun i Vikens gate i Solheimsviken. Nikoline Falck Ellertsen døde 9. august 1952, 86 år gammel. 

Randine Hansen, Årstads første jordmor

Den første kjente jordmor i Årstad var Randine Hansen, som var jordmor i Årstad sogn fra 1886 til Martha Falck begynte i 1904. Det er trolig henne vi finner som Randine Olina Johanna Hansdatter, som gikk ut fra jordmorskolen i Bergen i 1881. Hun hadde trolig ikke fast ansettelse og fikk bevilget lønn for hvert år.