Foreslår sterk reduksjon i antall parkeringsplasser

48 parkeringsplasser foreslås fjernet i Bøhmergaten, Furubakken, Granbakken og Søndre Skogveien. Foto Google Maps.

Det er utarbeidet et forprosjekt for opprustning av gateløp i deler av Søndre Skogveien og Bøhmergaten, samt hele Granbakken og Furubakken. Antall parkeringsplasser i offentlig gate reduseres fra 66 til 18, men det foreslås 6 delebil-plasser.

Forprosjektet er en del av prosjektet Bilfri bydel Bøhmergaten/Løvstakksiden. Gateopprustningen skjer som følge av at Vann- og avløpsetaten skal separere og legge ny overvannsledning i gatene. Hensikten med forprosjektet er å få avklart fremtidig bruk og fordeling av gatetverrsnittet.

Bedre fremkommelighet for myke trafikanter

Det er lagt vekt på sikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende i området, med etablering av gode fortau, ny gatebelysning, mobilpunkter for utslippsfrie delebiler, nye grønne møteplasser og oppgradering av snarveier og grøntområder. Smale gater og endret arealbruk medfører at mengden kantparkering må reduseres. Prosjektet inngår i Bergen kommunes områdesatsing for Solheim nord. Den planlagte løsningen i prosjektet for ny gatebruk søker å oppfylle krav i overordnede planer og strategier, herunder målsetninger som redusert trafikk, bedre tilrettelegging for myke trafikanter og en økt andel av reiser på sykkel og kollektiv.

Det er i prosjektet gjennomført en stor reduksjon i antall parkeringsplasser i offentlig gate (i etappe 1), fra 66 til 18 plasser. Dette er i hovedsak for å sikre fremkommelighet for myke trafikanter, for store kjøretøy, herunder spesielt utrykningskjøretøy og for å forbedre trafikksikkerheten i området.

«Noen vil vurdere det som negativt»

– Endringen i parkeringsplasser vil bety mye for mange av de 230 beboerne som berøres. Noen vil vurdere det som negativt, og for å bøte på reduksjonen i parkeringsplasser tilrettelegges det for totalt 6 delebil-plasser. I «Grønn strategi – klima og energihandlingsplan for Bergen» anslås det at en bildelering-bil kan erstatte opp mot 10 privatbiler. De nye bildelering-plassene vil derfor kunne erstatte opp mot 60 privatbiler. Dette vil derfor være et viktig grep for å sikre beboere tilgang på bil uten å eie bil selv, heter det i forprosjektet.

Gatene har stort potensiale for høy andel gående og syklende som følge av sin nære beliggenhet til store målpunkt i kommunen innen tjenestetilbud, arbeidsplasser, studiesteder m.m. Gatene ligger også godt til rette for stor andel kollektivreisende, med gode bussakser i Michael Krohns gate, og Bybanen på Danmarksplass.

– Endringene vil i sin helhet gi gode forhold for et bilfritt byliv, bedret beredskap og fremkommelighet, og mer trafikksikre gater for voksne og kanskje spesielt de mange barna som benytter gatene som skolevei til Ny Krohnborg skole. Som helhet vil dette bli et positivt løft for gatene og området som helhet, ifølge forprosjektet.