Skal lage plan for området rundt Solheimsvannet

Solheimsvannet og området rundt hører til utbyggingsområdet Mindemyren nord. Nå skal det utarbeides plan for området. Foto Google Maps.

Bergen kommune starter nå arbeidet med offentlig detaljreguleringsplan for Mindemyren nord, området rundt Solheimsvannet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bolig, barnehage, næring, torg, parkarealer og et kommunalt flerbruksbygg som blant annet skal inkludere skole (den gamle postterminalen).

Det skal planlegges for gode og attraktive byrom innenfor planområdet. Sentral plassering, de nye tiltenkte funksjonene og potensialet som ligger i Solheimsvannet med grøntarealer og naturmangfold, gjør området attraktivt i den fremtidige utviklingen av Mindemyren.

Viktige premisser for reguleringsplanarbeidet er:

  • Tilrettelegge for en kompakt by, romslige byrom og møteplasser av høy kvalitet og med identitet.
  • Sikre sosial infrastruktur, blant annet skole og barnehage.
  • Sikre boliger og boligkvalitet.
  • Tilgjengeliggjøre og videreutvikle Solheimsvannet med tilgrensende parkområde som natur- og rekreasjonsområde.
  • Sikre gode forbindelser internt i planområdet og til viktige nærliggende målpunkt.
  • Gode fellesløsninger for teknisk infrastruktur for å minimere trafikk inn i området.
  • Involvere et utvidet nabolag for aktiv medvirkning i planarbeidet.

Slik så området rundt Solheimsvannet ut da Ralph L. Wilson tok dette bildet mellom 1910 og 1930. Ralph L. Wilsons fotosamling, Universitetsbiblioteket i Bergen.