Utbygging vil gi 38 nye leiligheter i Nattlandsveien

Stiftelsen Boligbygg for blinde sin blokk, Nattlandsveien 81 (den hvite blokken med flatt tak), foreslås påbygd med en etasje. De to næringsbyggene foreslås revet. Foto Google Maps.

To nybygg samt påbygg med en etasje på eksisterende blokk i Nattlandsveien 81 vil gi totalt 53 boenheter, en økning fra 38 i dag. Forslaget omfatter også 26 boenheter i nybygg mellom Nattlandsveien 81 og 85.  Det foreslås å rive to bygg som i dag nyttes til forretningsvirksomhet. Dette fremgår av varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid som hovedsakelig omfatter bruksnumrene 469 og 470 på til sammen ca. 6,8 daa.

Tiltakshaver Bo Trygt AS sitt mål er å lage trygge boliger for grupper som trenger det. Ard arealplan as i samarbeid med Bergen Eiendomsrådgivning AS er konsulenter for planarbeidet.

Ombygging fra hybler til leiligheter

Formålet med planen er å tilrettelegge for kombinert boligbebyggelse og næringsformål med attraktive fellesarealer og utbedring av tilgrensende veiforhold spesielt med tanke på sikkerhet for myke trafikanter.

Blokken Nattlandsveien 81 eies av Stiftelsen Boligbygg for blinde. Bygget er i dårlig stand og lite egnet til formålet, og ønskes ombygd fra ettroms hybler til toroms leiligheter samt oppgraderes med heis. Ønsket kostnadsramme for målgruppen er maksimalt 2,6 millioner (ca. 30 % under markedspris).

Reguleringsplanen ønsker å tilrettelegge for ulike typer boliger for ulike grupper:

  • 12–16 boenheter i nybygg mellom nr. 81 og 85 – målgruppe blindeforbundet
  • 8–16 boenheter for ungdommer med funksjonsnedsettelse samt 11–15 ordinære boliger for førstegangskjøpere i eksisterende blokk.
  • 12–16 leiligheter i nybygg mot vest, rimelige boliger for familier
  • Tjenestebase for kommunen for personer i eksisterende blokk (næring/arbeidsplasser)

Høy kvalitet på arkitektur og materialbruk

Ny bebyggelse vil tilpasses strøkskarakteren gjennom høy kvalitet på arkitektur og materialbruk. Grønnstruktur markert i Kommunedelplanen fra 2018 og økologiske korridorer vil bli tatt hensyn til. Flere eksisterende parkeringsplasser på bakkeplan vil bli fjernet, men planen vil legge til rette for ny parkering i anlegg under bakken. Byggegrense mot bekk og fylkesvei vil vurderes i planprosessen.

Etter forslagsstillers vurdering er området godt egnet til boliger for de aktuelle gruppene. Området er viktig for Blindeforbundets medlemmer, beboere er allerede Bergen kommune. Området ligger sentralt, har god kollektivdekning, kort vei til sentrumsfunksjoner og ulike tjenester. Plan- og bygningsetaten slutter seg til dette og til foreslått formål.

Planområdet omfatter hovedsakelig to eiendommer og har en størrelse på ca. 6,8 daa. Byggegrense mot bekk og fylkesvei vil vurderes i planprosessen.

Plangrense for området som omfattes av forslag til reguleringsplan. Bruksnummer 469 omfatter Stiftelsen Boligbygg for blinde sin blokk med næringsbyggene på vestsiden, mot Nordahl Rolfsens vei, og ut mot Nattlandsveien.

Anbefaler at villa bevares

Tilbakemeldingen fra Vestland fylkeskommune i forbindelse med pågående arbeid med gang- og sykkeltilbud i Nattlandsveien er at det må settes av nok areal slik at det er mulig å bygge gang- og sykkelvei i tillegg til areal for kollektivholdeplass og eventuelt kollektivfelt.

Primært ønsker fylkeskommunen at byggegrense legges tilsvarende linje mellom nærmeste hjørner mot veien på Nattlandsveien 81 og Nattlandsveien 87. Villaen i Nattlandsveien 85 bryter denne byggegrenselinjen. Det er ikke avklart om det blir nødvendig å rive villaen i forbindelse med gang- og sykkelplanen. Dette får betydning for spørsmålet om byggegrense langs fylkesvegen. Ifølge fylkeskommunen kan detaljene avklares i det videre planarbeidet.

Byantikvaren anbefaler at Nattlandsveien 85 bevares. Dette er ivaretatt i planforslaget. Det skal utarbeides kulturminnedokumentasjon som skal være forelagt Byantikvaren for uttalelse før planforslaget sendes til 1. gangs behandling.