Miliarium Bolig skal bygge 175-200 boliger på Kristianborg

Alle innganger til boligene vil skje fra et attraktivt gårdsrom som er med på å skape et hyggelig og trygt bomiljø. Illustrasjon Holon.

Miliarium Bolig AS skal bygge 175-200 boliger direkte ved det kommende kollektivknutepunktet på Kristianborg med bybanestopp, bussholdeplasser og nye hovedsykkelruter. Prosjektet har fått navnet Kristianborg Stasjon. Miliarium har de siste årene kjøpt boliger på Kristianborg og har nå tomteområde på knapt ti dekar over portalen for nye Kristianborg bybaneholdeplass.

God arkitektur er i fokus, med variasjon i materialbruk og volum som skaper identitet og særpreg. Fargene hentes fra Bergens rike fargekultur. Prosjektet planlegges med romslige og frodige gårdsrom som blir viktige møteplasser for lek, avslapping og rekreasjon. Det legges vekt på å skape god bokvalitet og boligene vil få fleksible og gjennomgående planløsninger med mye dagslys. Balkonger vil ligge mot stille sider med gode solforhold. Her vil man kunne bo sentralt, grønt og trygt.

Det pågår detaljregulering av Kristianborg Stasjon med Holon som plankonsulent og arkitekt.

Bebyggelsen langs Løbergsalleen vil med sine forhager skape nytt liv i gaten og naboer vil oppleve økt bokvalitet, både innendørs og utendørs, med reduserte støyforhold. Illustrasjon Holon.

Bystyret positiv til fortetting

Det siste som har skjedd i saken var behandling av prinsippsak i Bergen bystyre 16. juni. Det ble da vedtatt å videreføre det private planarbeidet basert på vedtatt kommuneplan (KPA 2018). Bystyret hadde tre merknader.

  1. Bystyret sluttet seg til byrådets vurdering om at flytting av bybanestoppet fra Kanalveien til stopp under Fjøsangerveien har åpnet opp nye, gode forbindelser for myke trafikanter, som knytter områdene på begge sider av Fjøsangerveien sammen. Barrierevirkningen som Fjøsangerveien utgjør, er med dette betydelig redusert. For området Kristianborg vil en utvikling på begge sider av bybanestoppet også forsterke forbindelseslinjene og knytte områdene sammen.
  2. Området i byfortettingssone 2 ved Kristianborg Stasjon er et godt eksempel på områder der elementer av bestemmelser for sentrumskjerne (sone 1) bør vurderes benyttet for prosjekt i byfortettingssone 2. Dette i tråd med bystyrets vedtak av KPA 2018 § 26.1.5 og flertallsmerknad 2. Området i byfortettingssonen ved Kristianborg Stasjon var et konkret eksempel som foranlediget endring i nevnte bestemmelse, samt flertallsmerknad.
  3. I planområder med eksisterende bebyggelse som verken er registrert i hensynssone kulturmiljø eller er avklart at har særskilt kulturminneverdi, vil en bymessig utvikling i tråd med arealstrategien rundt kollektivknutepunkt/bybanestopp kunne innebære rivning av den eksisterende bebyggelsen.

Fornøyd med avklaring

– Miliarium Bolig er meget fornøyde med at et stort flertall i bystyret har gitt en avklaring av kommuneplanens arealdel med tanke på prosjektets sentrale plassering og forholdet mellom eksisterende og ny bebyggelse, opplyser prosjektsjef David Faukner Bendiksen i Miliarium Bolig.

Kristianborg Stasjon, med 175 til 200 boliger, kommer på begge sider av tunnelinnslaget for Fyllingsdalstunnelen på Kristianborg. Kristianborg Stasjon vil fornye området og gi en naturlig fortetting ved kollektivknutepunktet, i tråd med kommuneplanen. Illustrasjon Holon.