Forslag til detaljregulering på Ravneberget – 130 boenheter og barnehage

Oversiktsillustrasjon foreslått ny bebyggelse. Kilde 3Rw.

Forslag til detaljregulering for Ravneberget ble lagt ut til offentlig ettersyn 1. oktober. Planen er utarbeidet av Sweco Norge As på vegne av BOB og Eviny. Planområdet omfatter nåværende høyspent trafostasjon, tilliggende boliger, vei og fortau mellom planområdet og Sollien, sikringssoner innenfor byfjellsgrensen samt oppgradert gang- og sykkelvei mellom planområdet og Haukeland sykehus.

Det legges til rette for 130 boenheter med høy lav struktur, gode felles- og uteområder, torgfunksjoner, og kombinert bebyggelse i form av bolig, tjenesteyting og barnehage kombinert med felles funksjoner. I forbindelse med prosjektet, legges det også til rette for utbedring av deler av Lægdesvingen og Johan Blytts vei. Prosjektet legger også opp til etablering av fortau langs Lægdesvingen.

Ny trafostasjon under terreng, barnehage for 60 barn

Planforslagets hovedformål er ny trafostasjon under terreng, barnehage for 60 barn samt boliger med tilhørende fellesfunksjoner. Bakgrunnen for planarbeidet er at Eviny har behov for å oppgradere dagens transformatorstasjon for å kunne ivareta det fremtidige kapasitetsbehovet for strømforsyning i Bergen.

Viktige tema i planprosessen har vært tomteutnyttelse, logistikk for gående og syklende, trafikksikkerhet og parkering, herunder parkeringsdekning, kulturminner og kulturmiljø, forholdet til friområder, koblingen til byfjellene, samt forholdet til omkringliggende boligområder. Merknadsfristen er 15. november.

Her ligger saksdokumentene.