Planer om sykkelvei under Fjøsangerveien fra 2014 tilbake til start

Årstadpostens oppslag om sykkelvei under Fjøsangerveien nummer 4, august 2014.

I 2014 ble reguleringsplanen for sykkelvei med fortau i kulvert under Fjøsangerveien ved Fabrikkgaten vedtatt. Siden har intet skjedd. Nå rykker planleggingen frem til start igjen. Basert på endrede forutsetninger og ny kunnskap har saken fått nytt vedtak og det varsles derfor ny oppstart. 30. juni 2022 vedtok Byrådet ny oppstart av planarbeid for sykkelkryssing av Fjøsangerveien.

Sammenhengende sykkeltilbud

Formålet med planen fra 2014 var å gi et sammenhengende sykkeltilbud på sykkelhovedruten fra sentrum og sørover fra Solheimsgaten til Minde Allé. Løsningen innebar en videreføring av planlagt sykkelvei over Mindemyren til Esso-stasjonen ved Fabrikkgaten og deretter i kulvert under Fjøsangerveien til BKK.

I 2014 kunne man sykle den såkalte Fjøsangerruten fra sør til Minde Allé og derfra på fortauet langs Fjøsangerveien. Siden kom sykkelvei fra Minde Allé til Fabrikkgaten, men inntil nylig måtte syklister krysse den sterkt trafikkerte Minde Allé.

Nå er det kommet ny sykkelvei mellom Minde og Kronstad, slik at syklister som skal til og fra sentrum kan nytte dette tilbudet.

Mistet sykkeltilbud i Fjøsangerveien

I forbindelse med utbygging av første etappe av Bybanen mellom Bergen sentrum og Nesttun (åpnet i 2010) ble eksisterende sykkelvei i Fjøsangerveien fra Møllendalsveien til Ibsens gate fjernet. Statens vegvesen aksepterte denne endringen mot en avtale om at Bybanen/Bergen kommune skulle påta seg arbeidet med å reetablere et sykkeltilbud som inkluderte kryssing av Fjøsangerveien.

Kryssing av Fjøsangerveien fra Fabrikkgaten gjenstod som den manglende lenken for å gi et sammenhengende tilbud fra sentrum til Bergen sør.

Fjøsangerveien var en stor barriere for myke trafikanter som skulle mellom nord/sør og øs/vest. Traseen for kryssing av Fjøsangerveien hadde en utforming som en hovedsykkeltrasé. I forprosjektet var det lagt til grunn minimum bredde på 2 meter fortau og 3 meter sykkelvei langs hele hovedtraseen, med unntak av kulvertkryssingen der det ikke var regulert inn sideareal til fortau/sykkelvei.