Villa fra 80-tallet rives, foreslår to byvillaer med inntil 13 leiligheter

Illustrasjon av planlagt bebyggelse. En til En arkitekter.

Planforslag for Stavkirkeveien 11 b, omtrent 600 meter nord for Paradiskrysset og ca. 300 meter sør for Storetveitmarken, er lagt ut til offentlig ettersyn. Planlagt utbygging forutsetter rivning av eksisterende enebolig på tomten og oppføring av inntil 13 nye boenheter.

Planområdet har en attraktiv beliggenhet med hensyn til solforhold, utsikt, nærhet til servicefunksjoner, turområder og kollektivbetjening.

Det er ca. 650 meter å gå til nærmeste bybanestopp på Fantoft og ca. 800 meter til bybanestoppet på Paradis. I tillegg ligger bussholdeplassen for linje 83 med avgang hvert 30. minutt det meste av dagen i begge retninger ca. 100 meter fra planområdet.

Eksisterende bebyggelse i Stavkirkeveien 11 b foreslått revet. Foto fra planbeskrivelse.

To byvillaer på inntil fire etasjer

Planforslaget legger til rette for å kunne bygge to punkthus med leiligheter på inntil 4 etasjer pluss loft. Det er sikret rikelig med uteareal i tråd med kommuneplanens krav. Eneboligen som skal rives er bygget på 80-tallet og det er store utfordringer med bygningskonstruksjonen og feil på huset.

Det legges til rette for å bygge parkeringsanlegg under bakken. Som en del av det totale utearealet inngår private utearealer på balkong og tak.

Det er mulig å etablere inntil 13 boenheter med det valgte plangrepet. Hovedintensjonen med utformingen av prosjektet har vært å skape to byvillaer i en felles hage, som åpner for kontakt og fellesskap med omgivelsene.

Planen sikrer også den etablerte turstien som går fra Storetveitveien, mellom Stavkirkeveien 11 og11 b. Gangbro er ikke lenger aktuelt. Den blir regulert bort av Statens vegvesen i deres eget planarbeid.

Planforslaget er utarbeidet av Ard arealplan as på oppdrag fra Stavkirkeveien 11b AS. Bak dette selskapet står Constructa Entreprenør AS 50% og Orion Prosjekt AS 50%. En til En Arkitekter har vært samarbeidende arkitekt.

Mellom eneboliger og leilighetsbygg

Prosjektet ligger i brytningen mellom en eneboligstruktur i Brennhaugen i øst og nyere leilighetsbygg i nord og sør. Storetveitvegen ligger vest for prosjektet. Planområdet ligger innenfor et tidligere utmarksområde der utbyggingen tok sted etter 1927 da Storetveitveien ble oppført.

Bebyggelsen er en del av et område som er preget av eldre arkitekttegnede villaer i åpne grønne omgivelser. Mye av bebyggelsen i området er regnet for å holde høy arkitektonisk kvalitet, særlig når det gjelder god tilpassing mellom landskap, terreng, hageanlegg og bygg.

Mange av boligene er tegnet av kjente bergensarkitekter i mellomkrigstiden og kan plasseres under «Bergensskolen» som var opptatt av å skape en syntese av funksjonalistiske og tradisjonelle prinsipp og føre videre byggetradisjonene på Vestlandet.