Nytt sykehjem får plass til 100 beboere, Slettemarken med 30 rom rives

Mulighetsstudie/skisseprosjekt av det nye sykehjemmet på Slettebakken. Tegning Link Arkitektur.

En detaljreguleringsplan tilrettelegger for et nytt sykehjem i Adolph Bergs vei på Slettemarken. Sykehjemmet vil ha kapasitet til omtrent 100 beboere. Brutto bygningsareal er på ca. 13800 m2, inklusive garasje, som er nesten fire ganger større enn eksisterende Slettemarken sykehjem. Dette sykehjemmet ble tatt i bruk 1996 med tre dobbelt- og 27 enkeltrom og var tegnet av ark. Bjerk & Bjørge AS.

For å imøtekomme dagens krav til sykehjem som er adskillig mer kompleks og omfattende enn for 25 år siden har det vært nødvendig å erstatte dagens bebyggelse, som er tynne lameller, med et mer kompakt bygningsvolum.

Bergen bystyre vedtok i 2016 plan for helseinstitusjoner og bolig med heldøgns omsorg i Bergen kommune 2016-2030. I denne planen er det vedtatt utvidelse av eksisterende Slettemarken sykehjem med 60 nye plasser, til sammen 90 plasser. En studie har vurdert tre alternativer for utvikling, med tilhørende konsekvensanalyse. Etter videre vurdering er det bestemt å satse på 100 sykehjemsplasser, og ingen omsorgsboliger eller hybler.  Nabotomt eid av Telenor Eiendom Holding AS skal kjøpes av Bergen kommune og blir en del av tomten for det nye sykehjemmet.