142 boenheter foreslås ved Kristianborg bybanestopp

Bebyggelsen med bybanestopp og offentlig friområde. Illustrasjon: Holon Arkitektur AS.

Holon Arkitektur AS foreslår på vegne av Mia Fjøsanger AS detaljregulering for et område vest for Fjøsangerveien ved Kristianborg bybanestopp. Planområdet ligger langs Fjøsangerveien innenfor byfortettingsone.

Intensjonen med planforslaget er å rive eksisterende bebyggelse, og oppføre 142 boenheter fordelt på åtte bygg. Det er åpnet for inntil 1700 kvadratmeter bruttoareal næring på deler av bebyggelsen nærmest bybanestoppet. På grunn av høydeforskjeller i planområdet varierer byggehøydene med seks til åtte etasjer mot Fjøsangerveien, og to til tre etasjer mot Løbergsalleen.

Det legges til rette for lekeplasser, uteoppholdsarealer og en trappeforbindelse mellom Løbergsalleen og Fredlundveien.

Næringsareal foreslås på deler av bebyggelsen som er nærmest bybanestoppet. Viktige tema i planprosessen har vært støy, kvalitet på uteoppholdsarealer, bokvalitet, volum og byggehøyder.

Planen er lagt ut til offentlig ettersyn; detaljregulering med hovedformål bolig, med merknadsfrist 16. januar 2024.

Mia Fjøsanger AS inngår i et konsern med totalt 23 selskaper. Morselskapet er Miliarium Bergen AS.

Se sak fra 2021.

Fugleperspektiv mot sørvest. Illustrasjon: Holon Arkitektur AS.

Perspektiv av bebyggelsen sett fra Fjøsangerveien. Illustrasjon: Holon Arkitektur AS.

Bebyggelse fra sør mot nord. Illustrasjon: Holon Arkitektur AS.

Perspektiv av gatetunet i sør. Illustrasjon: Holon Arkitektur AS.