Foreslår utvidelse av boligsoneparkering til Landås og Minde vest

Lægdene er blant områdene som blir en del av den nye boligsonen på Landås. Foto Google Earth.

Bergen kommune vurderer å utvide boligsoneordningen til flere områder. Blant områdene som foreslås er Landås og Minde vest mot Krambua. Mer enn halvparten av parkeringen i områdene er fremmedparkering ifølge telling.

Boligsoneordningen gjelder parkering i offentlige gater. De som er folkeregistrert i sonen og firma som har adresse der, kan kjøpe parkeringstillatelse. Firma med forretningsadresse i en boligsone kan søke om parkeringstillatelse. Besøkende kan betale for parkeringen i app eller på automat.

Plan- og bygningsetaten har kartlagt omfanget av parkering i offentlig vei (ikke privat vei) innfor en soneavgrensning som vurderes som hensiktsmessig. Ved innføring av boligsoneparkering prioriteres beboernes muligheter til å disponere bil ved at det gjøres mindre attraktivt for andre brukere å parkere i de samme gatene gjennom avgiftsparkering.

Parkeringspresset vurderes størst på Landås, deretter i Nyhavn og NHH i Ytre Sandviken, og til sist Minde vest mot Krambua. Boligsoneordningen utvides til å inkludere Landås sonen i første omgang.

Området som omfattes av forslaget til boligsoneparkering på Landås.

Oppstemten har gitt mer fremmedparkering

Bymiljøetaten har opplevd en økning i henvendelser fra beboere på Landås som etterspør boligsone. Etter innføring av sone 27 Vognstølen i 2016 opplevde beboere at parkering ble «forskjøvet» inn i gater utenfor boligsonen. Dette ble ytterligere forsterket ved innføring av sone 28 Stadion i 2019, og ytterligere i Fridalen. Byggingen av Oppstemten har også ført til en markant økning i turparkering i enkelte sårbare områder av Landås.

Analyse viste at 55 % av parkeringen i området var fremmedparkering, 45 % beboerparkering.

Området på Landås har den høyeste dekningsgrad av lovlige oppstillingsplasser i denne kartleggingen. Kartleggingen viser at det står biler alle steder der det ikke er ulovlig. Det kan dermed være flere som ønsker å parkere i området, men som ikke har funnet ledig plass. Området er et tett og godt boligområde, og presset på parkeringen vil trolig øke ytterligere som en følge av nye boligprosjekter som er foreløpig under bygging. Biler som hører hjemme i randsonen utgjør mindre enn 5% av fremmedparkeringen.

Innbyggerne opplever problemet som betydelig forsterket etter etablering av sone 27 Vognstølen og sone 28 Stadion. De viser til tidligere behandling av utvidelse av boligsoneordningen og ber om å bli prioritert i videre kartlegging. De ser på boligsoneparkering som et godt virkemiddel for bedre bomiljø. Sonen har klare avgrensinger mot vest (Landåsfjellet), nord (Haukeland sykehus) og øst (Nattlandsveien). Avgrensing mot sør må tas gjennom en konkret vurdering av praktisk gjennomføring ved Bymiljøetaten, heter det i fagnotatet.

Området som omfattes av forslaget til boligsoneparkering i området kalt Minde vest.

Minde Vest mot Krambua

Sonen grenser mot den søndre grensen av sone 24. En del av sonen ble vurdert i forbindelse med utvidelsen av boligsoneordningen fase 3, og inkludert i sone 24. Resten av arealet var ikke egnet for å utforme en boligsone. Som følge av dette ble det anbefalt en ny vurdering og et nytt politisk vedtak for å utvide ordningen sør mot Krambua.

Analyse viste at 54 % av parkeringen i området var fremmedparkering, 46 % beboerparkering.

Tidligere kartlegging viser at området på Minde Vest mot Krambua har fått økt belastning av fremmedparkering etter innføring av boligsone 24 på Solheim. Området har god dekning av lovlige oppstillingsplasser, samtidig som biler som hører hjemme i randsonen utgjør mindre enn 5% av fremmedparkeringen. Kombinasjonen tilsier at boligsoneordning kan være et godt virkemiddel. Etablering av en ny sone her vil ikke forskyve randsoneproblematikken da den grenser mot et stort naturområde. Sonen har klare avgrensinger mot vest (Løvstien), sør (Litla Langafjellet, Krambua) og øst (Fjøsangerveien / E39).