Årstads første hotell kommer i Bøhmergaten

I Bøhmergaten 42-44 får Årstad bydel sitt første hotell. Fagetaten i kommunen sa nei, men politikerne har vært positive. Et tilbygg er under oppføring på nr. 42. Mellom byggene kommer det gangbro.
I Bøhmergaten 42-44 får Årstad bydel sitt første hotell. Fagetaten i kommunen sa nei, men politikerne har vært positive. Et tilbygg er under oppføring på nr. 42. Mellom byggene kommer det gangbro.

I Bøhmergaten 42-44 får Årstad bydel sitt første hotell. Fagetaten i kommunen sa nei, men politikerne har vært positive. Et tilbygg er under oppføring på nr. 42. Mellom byggene kommer det gangbro.

 

 

 

 

Årstad får sitt første hotell. Bøhmergaten 42-44 blir utvidet og bygget om.

Byggeprosjektet i Bøhmergaten hadde en treg start med negativ innstilling fra fagetaten i kommunen. Etter nei fra fagetaten kom saken på bordet til daværende byråd for byutvikling, klima og miljø, Henning Warloe. Klage fra naboer mot planene ble behandlet av den nyvalgte Komité for miljø og byutvikling, som sa ja til planene om utbygging og bruksendring fra kontor til hotell.

I nummer 42 ligger Statoil-stasjonen i underetasjen. Ellers i nummer 42 og 44 er det kontorer, Kiwi-butikk og garasjekjeller. Eiendommen er på totalt 11.500 kvadratmeter. Det skal oppføres påbygg og tilbygg på til sammen nærmere 3700 kvadratmeter, og fasaden er i ferd med å bli endret.

Påbygget kommer i form av gangbro mellom Bøhmergaten 42 og 44, med et økt bruttoareal på nær 1500 kvadratmeter. Dagens saltak skal bygge som til flatt tak, og et tilbygg mot nordvest med et bruttoareal på om lag 2200 kvadratmeter er det også gitt tillatelse til.

Fagetaten så konflikt med utnyttingsgraden, byggehøyden og byggegrense mot vei i tillegg til visuelle kvaliteter. Man fant heller ikke grunnlag for dispensasjon for noen av disse bestemmelsene.

– Kompakt og ruvende

Fagetaten har lagt vekt på at hotellet kommer i et boligområde med lavere bebyggelse, og hvor tiltakets kompakte og ruvende utforming anses å medføre stor endring i følelsen av luft, utsyn og åpenhet for omkringliggende bebyggelse. Videre blir det pekt på at området er utbygget etter en eldre reguleringsplan, med en bebyggelsesstruktur med en lavere byggehøyde enn det som nå var søkt om.

Begrenset økt ulempe

Forrige byråd fastholdt vurderingen av at utbyggingen anses å gi begrenset økning av naboulempene som følge av at avstanden mellom eksisterende bebyggelse og påbygget ikke øker vesentlig. Tilbygget mot nordvest vil redusere avstanden til ca. 25 meter på det nærmeste, mellom tilbygget som nå er under oppføring og nr. 10 i Viken borettslag.

Bruksendringen vil ikke påvirke trafikksituasjonen negativt, mente byrådet, som var enig i at de trafikale forholdene ikke er særlig gode i området.

Utbyggingen vil redusere tilgangen til parkering på plassen foran bygget og konsentrere parkering til plan under/ i terreng, med innkjøring fra Løbergsveien.

Flest pluss for strøket

Forrige byråd kom til at tiltaket med sitt bruksformål og oppgradering av bygningsmassen vil tilføre området flere positive kvaliteter enn det øker naboulempene.

Det er bergensinvestoren Tom Rune Pedersen og hans døtre Irmelin og Benedicte Heiberg Andersen, gjennom selskapet Ab Eiendommer AS, som eier Bøhmergaten 42-44. De kjøpte eiendommen i fjor for 114 millioner kroner. Pedersen har for øvrig eid eiendommen tidligere.