Montanamarken får ny permanent barnehage

Tegn_3 as har på vegne av Bergen kommune fremmet planforslag for Montanamarken. Barnehagen vil ta ca. 2,6 dekar av markens 16 dekar.

Kommunen tar 2,6 dekar av friluftsområdet på Montanamarken og vil bygge ny permanent barnehage. Parkering skal skje ved sekundærstasjonen. Mange hadde håpt på at tomten der den midlertidige barnehagen stod igjen skulle bli en del av det populære frilufts- og lekeområdet.

Montana barnehage var byens mest omstridte. Den midlertidige barnehagen ble tatt i bruk i 2007 og skulle stå i tre år, men ble først fjernet etter syv år, høsten 2014. Området fikk ny barnehage, Sollien barnehage, noen hundre meter lenger nede.

Lægdene Vel stod i spissen for protestene mot den midlertidige barnehagen. «Terrenget skal tilbakeføres» var et av vilkårene da barnehagen ble godkjent. Fortsatt ligger et gruset område der barnehagen lå. Kommunen har siden desember 2011 arbeidet for å få bygget en ny permanent barnehage på Montanamarken.

Fylkesmannen skeptisk

Fylkesmannen i Hordaland hadde følgende kommentar da Etat for byggesak og private planer i Bergen kommune forlenget den midlertidige barnehagen med ett år frem til 31.12.2011: Er i utgangspunktet skeptisk om et eldre etablert boligfelt vil kunne ta unna den økte trafikken, uten at det blir iverksatt avhjelpende tiltak.

Fylkesmannen tenkte særlig på trafikksikkerheten til skolebarn og andre myke trafikanter i området, samt at man var skeptisk til omdisponering av arealene fra dagens bruk for barn og unge uten at det ble gitt erstatningsareal.

Tegn_3 as har på vegne av Bergen kommune, etat for utbygging, fremmet planforslag for Montanamarken, som er på om lag 16 dekar.

Ser motstridende interesser

Etter kommunens vurdering vil redusert biltrafikk langs Johan Blytts vei samt økning av barnehagekapasiteten i Årstad være de viktigste argumentene for å etablere en permanent barnehage på Montanamarken. Fagetaten ser de motstridende interessene knyttet til arealbruken for Montanamarken, friluftsinteresser og forholdet til barn og unges uorganiserte lek opp mot detsamfunnsviktige formålet som en barnehage representerer.

Etter fagetatens vurdering viser imidlertid planforslaget en god plassering av byggetomten. Løsningen opprettholder areal til ballbane og skråning for skilek m.m. I tillegg sikres større avstand til nabobebyggelsen og god avstand til transformatorstasjonen. Byggetomten beslaglegger ca. 2,6 av totalt 16 dekar.

Endring av kommuneplanen

Detaljreguleringen innebærer en endring av kommuneplanen. Området er nemlig avsatt til grønnstruktur, og planforslaget utløser krav om konsekvensutredning siden barnehagen blir plassert i et område med betydelige friluftsinteresser og som i tillegg nyttes til lek for barn og unge.

Bergen kommune ønsket å fortsette driften av barnehagen, men fylkesmannen avslo både søknad om dispensasjon for fortsatt drift og påfølgende klage 20, mars 2014.

Oppstart av planarbeid for ny permanent barnehage på Montanamarken ble vedtatt av byrådet 1. desember 2011.

60-80 plasser

Planforslaget legger til rette for et nytt permanent bygg i to etasjer, ca. 900 m² bruksareal samt tilhørende uteoppholdsareal. Antall barn blir det samme som i den tidligere midlertidige barnehagen, 60 – 80 barn. Ny parkeringsplass med 16 plasser kommer ved Ravneberget transformatorstasjon. Det forutsettes kun gangtilkomst til barnehagen, via Johan Blytts vei. Resten av Montanamarken er foreslått regulert til friområde, herunder ballbane.