Nå kommer det omstridte sambruksfeltet i Fjøsangerveien

Fra onsdag 9. mars må man være minst to personer i bilen for å kjøre i høyre felt i E39 Fjøsangerveien retning sentrum mellom krysset ved Straumeveien og rundkjøringen ved Kanalveien. Foto: Statens vegvesens webkamera.

Onsdag 9. mars klokken 12.00 åpner det 480 meter lange sambruksfeltet i E39 Fjøsangerveien retning sentrum mellom krysset ved Straumeveien og rundkjøringen ved Kanalveien.

Sambruksfeltet kommet i høyre kjørefelt og kan bare benyttes av kollektivtrafikk og biler med to eller flere personer.

Fartsgrensen på strekningen blir som i dag 60 kilometer i timen.

Biler med kun én person som skal ned Kanalveien må velge venstre felt, kjøre gjennom rundkjøringen ved Kanalveien og deretter svinge ned Kanalveien.

mono-art

Flere ulykker

Hordaland politidistrikt har vært negativ til sambruksfelt og har i brev til Statens vegvesen tatt opp en del momenter:

Risikovurdering utarbeidet av Rambøll konkluderer med at med dagens regulering på denne strekningen, er det forventet en lettere skadd pr. år. Med sambruksfelt er det forventet to lettere skadde og en alvorlig skadd pr. år.

Trafikkuhell med materielle skader er ikke forsøkt tallfestet, men en vil anta at det vil bli en økning i antall kollisjoner pga. mange og kompliserte feltskifter.

Mange feltskifter

I forkant av strekningen vil det etter politiets mening bli mange feltskifter fra høyre felt til venstre felt og motsatt. Her kommer trafikken fra Fjøsangerlokket inn parallelt med trafikken på E-39. Dette gir dårlig oversikt under påkjøringen. Trafikken som kommer fra «lokket» og ikke kan benytte sambruksfeltet, må foreta feltskifte helt over til venstre felt. Samtidig med dette må trafikken fra Fritz C. Riebers vei foreta feltskifte for å komme i det kjørefeltet de skal benytte videre mot sentrum.

Velge alternative veier

Den komplekse feltskifteproblematikken vil skape kødannelse sørover, spesielt i rushtiden. Noen bilister vil velge alternative veier for å unngå køene. Det er sannsynlig at en del vil velge Statsminister Michelsens vei. Dette er en skolevei med dårlig veistandard. Veien er uoversiktlig med smal kjørebane og smalt, dårlig fortau. Trafikkøkningen på denne veien vil sannsynligvis være størst i morgen- og ettermiddagsrushet, samtidig som denne veien blir benyttet av skolebarn.

Det er også sannsynlig at det vil bli en økning i antall kjøretøyer i Conrad Mohrs vei og i Kirkeveien. Dette er boligstrøk med smale veier uten fortau. Ingen av de nevnte veiene har en standard som tillater trafikkøkning.

lykkeboden-4

Kritiske feltskifter for store kjøretøyer

Etter avsluttet sambruksfelt vil det bli en økning i feltskifter for den trafikken som skal inn i Kanalveien. For tyngre kjøretøyer er feltskifte fra venstre til høyre den mest kritiske på grunn av dødvinkelproblematikken. Spesielt motorsykler og mopeder i sambruksfeltet kan være vanskelige å oppdage. Tungtrafikken på strekningen utgjør ca. 9 % av den totale trafikkmengden.

Innføring av sambruksfelt vil sannsynligvis gi en negativ ulykkesutvikling og bli en belastning for nærområdene. På bakgrunn av dette ville politiet ikke fatte vedtak om sambruksfelt.

 

landås-bilverksted