Klart for tredje og siste etappe av gang- og sykkelveiprosjektene i Møllendalsveien

Tredje og siste etappe av Møllendalsveien med nytt fortau og sykkelvei står nå for tur. Møllendalsveien øst og Møllendalsveien vest del 1 (bildet) er nå tilnærmet fullført.

I vår ble bygging av nytt fortau og sykkelvei på vestre del av Møllendalsveien (Møllendalsveien vest del 1) avsluttet. Tredje og siste etappe i prosjektet, Møllendalsveien vest del 2, skal nå opparbeides. Denne etappen strekker seg fra Fondenes Auto (Møllendalsveien 20) og til broen over Møllendalselven.

Utbedring av veien og etablering av fortau og sykkelvei er et rekkefølgekrav i vedtatt plan for utbygging i Møllendal. Kommunen har påtatt seg byggherreansvaret for dette ved å inngå utbyggingsavtaler med private utbyggere i området.

Ferdig i 2018

Investeringskostnaden for Møllendalsveien vest del 2 er estimert til 50 mill. I vedtatt økonomiplan for Bergen kommune for 2016-2019 er det avsatt til sammen 50 mill. kr til opparbeiding av Møllendalsveien vest del 2, med 25 mill. kr i hvert av årene 2016 og 2017. Utbyggingsavtaler med private utbyggere i Møllendal finansierer 18 mill. av prosjektkostnadene for dette byggetrinnet, mens kommunale midler fra budsjettposten «Infrastrukturmidler i utbyggingsområder» finansierer 32 mill. De to tidligere byggetrinnene er fullfinansiert fra private utbyggere.

Det forventes oppstart høsten 2016 og ferdigstillelse i løpet av 2018.