Planforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen

Møllendal stasjon.

Et samlet reguleringsplanforslag for Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen er nå klart fra fagavdelingen i Bergen kommune. Den foreslåtte linjen fra Kaigaten til Spelhaugen er 10,8 kilometer lang og har ni nye holdeplasser, inkludert midlertidig holdeplass i Kaigaten. Forventet kjøretid er 20 minutter. Sammenhengende sykkelvei langs traseen ligger også i planforslaget, i tillegg til sykkelparkering ved alle holdeplasser.

Planarbeidet er delt i fire strekninger:

Midlertidig endeholdeplass i Kaigaten

Delstrekning 1, Nonneseter-Kronstad

Delstrekning 2, Mindemyren

Delstrekning 3, Mindemyren-Fyllingsdalen

Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune har utarbeidet fire fagnotater i saken, et for hver delstrekning. Konsulenter i planarbeidet har vært Sweco AS og Cowi AS.

https://youtube.com/watch?v=5ga3K_7eG0Q%3Frel%3D0%26showinfo%3D0

Se tredimensjonal video av den foreslåtte linjen.

 

To alternativer i Fløen

Det er lagt frem planforslag med to alternativer i Fløen, med ulike tunnelpåhugg. Fagetaten vil ta inn supplerende grunnundersøkelser, vurdering av konsekvenser og mottatte merknader i høringsfasen før en anbefaling er klar innen sommeren 2017. Ved Haukeland sykehus er den anbefalte løsningen holdeplass under bakken. Jernbanetunnelen gjennom Kronstad anbefales som gang- og sykkelveg.

Stasjon under Haukeland sykehus.

Stasjon under Haukeland sykehus.

Kronstad stasjon.

Kronstad stasjon.

 

Kanalveien stasjon.

Kanalveien stasjon.

Kristianborg stasjon.

Kristianborg stasjon.

På bybanestoppet på Kronstad blir det overgang mellom eksisterende linje i retning Flesland og den nye linjen til Fyllingsdalen.

Tre kilometer tunnel gjennom Løvstakken

Den foreslåtte tunnelen gjennom Løvstakken blir cirka tre kilometer lang. Det reguleres en separat rømningstunnel der man har mulighet til å tilrettelegge for gang- og sykkeltrafikk.

I Fyllingsdalen er det holdeplass og terminal ved Oasen, og god kobling mellom buss og bane er vektlagt. Til det siste stoppet og depotet på Spelhaugen vil banen gå i tunnel.

Forventet investeringskostnad er 6,2 milliarder kroner.

Bybanen oversiktskart

Videre fremdrift:

  • Planforslaget skal nå til 1. gangs politisk behandling i byrådet
  • Planforslaget legges til offentlig ettersyn på nyåret 2017, med seks ukers høringsfrist
  • Alle berørte grunneiere og naboer varsles med brev
  • Det vil bli holdt offentlige informasjonsmøter
  • Alle kan sende inn merknad
  • Justering av planforslag etter høring