Tolv boenheter og parsellhagen må fjernes i Fløen

Holdeplassen på Haukeland får to utganger. Den nordre ender mellom Ullriksdal og Haraldsplass, den søndre omtrent ved gangbroen over Årstadveien.

Byrådet anbefalte 23. mai at bystyret vedtar alle delstrekningene og plan for endeholdeplass for Bybanen til Fyllingsdalen. Den foreslåtte linjen fra Kaigaten til Spelhaugen er 10,8 kilometer lang og har ni nye holdeplasser, inkludert midlertidig holdeplass i Kaigaten. Forventet kjøretid er 20 minutter. Sammenhengende sykkelvei langs traseen ligger også i planforslaget, i tillegg til sykkelparkering ved alle holdeplasser.

I Fløen anbefales alternativ 1. Dette medfører riving av boligeiendom med totalt 12 boenheter. I tillegg graves parsellhagen opp i anleggsperioden.  Etter anleggsperioden kan det bygges nye boliger, og parsellhagen blir reetablert.

Fire delstrekninger

  • Midlertidig endeholdeplass i Kaigaten
  • Delstrekning 1, Nonneseter-Kronstad
  • Delstrekning 2, Mindemyren
  • Delstrekning 3, Mindemyren-Fyllingsdalen

Delstrekning 1 Nonneseter-Kronstad

Delstrekning 1 er ca. 2,2 km lang, hvorav om lag 1,4 km i tunnel. Traseen har første holdeplass bak Bystasjonen, i Lungegårdskaien, og går sørover langs østsiden av Store Lungegårdsvann til holdeplass i Møllendal. Derfra går banen i tunnel til en underjordisk holdeplass ved Haukeland sykehus/helseklyngen på Årstadvollen og videre i tunnel frem til Kronstad. På Kronstad er eksisterende og ny trasé koblet sammen. Det reguleres sammenhengende gang- og sykkelvei på strekningen, og det foreslås at dagens jernbanetunnel gjennom Kronstad reguleres til gang- og sykkeltunnel.

Møllendal stasjon med bebyggelsen i Fløen på oppsiden.

Går for alternativ 1 i Fløen

Byrådet peker på at arbeidet med denne delstrekningen av mange årsaker har vært komplisert og ressurskrevende. Dette gjelder blant annet:

  • Løsninger for tunnelpåhugg i Fløenområdet. Etter byrådets vurdering er anbefalingen om å velge alternativ 1 basert på et godt kunnskapsgrunnlag som tilsier at dette alternativet samlet sett er det beste, og også det alternativet det er knyttet minst usikkerhet til mht. gjennomføring.
  • Løsninger på Nygårdstangen som ivaretar behov både for bybaneprosjektet og godsterminalen. Med hensyn til grensesnittene mot godsterminalen på Nygårdstangen, er byrådet tilfreds med at samarbeidet mellom Bergen kommune og Bane NOR har fungert så godt at det nå legges frem parallelle planer som ivaretar begge parters behov.
  • Utfylling i Store Lungegårdsvannet. Byrådet ønsker i utgangspunktet at det etableres en bystrand langs østsiden av Store Lungegårdsvannet, og er opptatt av å benytte denne unike muligheten til å få den etablert.
  • Løsninger for holdeplass ved Haukeland sykehus. Byrådet er tilfreds med at fagetaten er tydelig i sin anbefaling, og mener at det med et så viktig målpunkt er naturlig å regulere en holdeplass med to utganger som gir god betjening av hele området.

Delstrekning 2 Mindemyren

Hovedformålet med planen er å sikre areal til midlertidige rigg- og anleggsområder for Bybanen og adkomst til eiendommer langs Kanalveien. Byrådet viser til den særlig krevende situasjonen med Kanalveien 51, der planforslaget ved utlegging til offentlig ettersyn ikke var forenlig med fortsatt drift for virksomhetene. Byrådet er tilfreds med at planforslaget som nå fremmes ser ut til å ha gitt mulighet for drift frem til sommeren 2021.

Deltrekning 3 Mindemyren-Fyllingsdalen

Traseen går fra Kanalveien på Mindemyren sør til Kristianborg holdeplass som ligger parallelt med planlagt allmenning inn mot Fjøsangerveien. Traséen går under Fjøsangerveien og i en cirka 3 km lang tunnel gjennom Løvstakken til Fyllingsdalen. I Fyllingsdalen stiger traseen opp fra tunnelpåhugg under Dag Hammarskjölds vei mot holdeplass ved Oasen, tett ved kollektivterminalen. Deretter krysser banen Folke Bernadottes vei på bro og fortsetter inn i tunnel ved Ørnahaugen til Spelhaugen. Nytt depot med oppstillingsplasser for bybanevogner foreslås etablert ved endeholdeplassen på Spelhaugen.

Åpner for nye og effektive transportstrømmer

Byrådet peker på at planforslaget for denne delen av traseen, som kobler Bergensdalen med Fyllingsdalen, åpner opp for nye og effektive transportstrømmer for flere reisemidler, og at den nye lange tunnelen gjennom Løvstakken er barrierebrytende.