Snart starter demonteringen av Det hvite hus

Det hvite hus i Haukelandsbakken ble trolig bygget for Adam Walter Müller omkring 1850. Nå må huset rives for å gi plass til andre byggetrinn på Mor og barn-sykehuset.

Om kort tid uker begynner demonteringen av «Det hvite hus» i Haukelandsbakken 9. Valg av bybanetrasé avgjør om lysthuset fra ca. 1850 fortsatt får adresse Haukeland. På andre siden av veien, med adresse Haukelandsbakken 4, står det en brakke, og her var planen å plassere Det hvite hus.

Første byggetrinn på Mor og barn-senteret stod ferdig i 2016. Nå er arbeidet i gang med andre byggetrinn, som skal stå ferdig i 2022 og gi plass til Barneklinikken og Kvinneklinikken. Det er dette prosjektet som gjør at huset må bort.  «Det hvite hus» er en av to bevarte bygninger på Haukeland fra tiden før sykehuset ble etablert.

Det var trolig Adam Walther Müller som fikk bygget Markusplassen. Han giftet seg fire ganger og fikk 23 barn.

Det hvite hus er oppført i sen-empire og er trolig bygget etter et arveskifte i 1849. Byggherre er ukjent, men det er mulig at det var Adam Walther Müller. Det hvite hus har likhetstrekk med den mer monumentale Kronstad hovedgård noen hundre meter unna.

Det hvite hus er eneste bygning på området som er fra før sykehuset ble etablert. Markusplassen ble fradelt Haukeland gård tidlig på 1800-tallet, Det hvite hus kan ha blitt oppført eller ha fått sitt nåværende utseende etter arveskifte i 1849. Huset ble trolig brukt som sommerbolig og lyststed.

I 1911 kjøpte sykehuset Markusplassen. Det hvite hus var direktørbolig frem til 1942. Interiøret er vesentlig endret, men trolig opprinnelige og eldre overflater bevart bak nyere platekledning, himlinger m.v..Da byggingen av det nye barnesykehuset tok til, ble bygget tatt i bruk av byggeledelsen.

Foreslått fredet

Det hvite hus ble foreslått fredet i landsverneplanen for helsevesenet. Tidligere førsteantikvar Per Jahn Lavik gikk i en kronikk til kraftig angrep på det han kalte «gribber på Haukeland».

Det hvite hus er en rektangulær toetasjes trebygning i sen-empire. Det har supanel, høye sprossedelte krysspostvinduer, slakvinklet saltak med store utsikk og eksponert bjelkelag. Midtpart med tverrgavl hovedfasade mot vest, stående panel, utgang til bred murt trapp i hogget stein. Det er et nyere bislag på baksiden.

Sikre opprinnelig arkitektur

I forslag til verneplan står det at formålet er å bevare huset som eksempel på eldre lyststed omdannet og gjenbrukt til sykehusformål. Vernet skal sikre sykehusets opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.

Ønsket fredning av både hus og hage

I begrunnelsen står det: «Bygningen er i eksteriøret et godt bevart eksempel på det velhavende borgerskapets sommerbolig / lyststed fra tiden rundt 1850. Det hvite hus har høy grad av autentisitet i eksteriøret med store deler av opprinnelig kledning og vinduer-overflater og dels vinduer.

Bruk av eldre bygg som direktør/overlegebolig var typisk for mange sykehus. Det hvite hus er en av to bevarte bygninger på Haukeland fra tiden før sykehuset ble etablert. Bygget er slik et viktig historiefortellende element i tette utbygget og sammensatt bygningsmiljø fra 20. århundre. Omfang: Vernet omfatter byggets eksteriør med trappeanlegg og hage mot vest».

Nå blir altså huset fjernet, og den flotte hagen som hører til huset, ned mot Haukelandsveien, blir redusert.