Minst ett tonn plast kan følge med steinmassene i Store Lungegårdsvann

Over ett tonn plaststreng kan følge med når en million kubikkmeter steinmasser dumpes i Store Lungegårdsvann.

Sondre Båtstrand (MDG) frykter at store mengder skytestreng og sprengstoff kan bli med i massene som fylles i Store Lungegårdsvann. Han har meldt skriftlig til Komité for miljø og byutvikling sitt møte 5. oktober.

Fylkesmannen ga i desember 2016 tillatelse til utfylling over forurensede sedimenter i sjø i Store Lungegårdsvann for Bybanen Utbygging. I utslippstillatelsen heter det blant annet at det skal benyttes rene steinmasser til utfylling. Potensielt innhold av plastrester, olje og annen forurensning skal ikke havne i sjøen.

Flyter store mengder plast i vannet

– Det har vakt oppsikt at det flyter store mengder plast i vannet, men Fylkesmannen uttaler at det er greit med plastrester i sjøen så lenge de blir samlet opp.  Det er snakk om gul skytestreng som flyter opp, skriver Sondre Båtstrand.

– All utbygging skal skje innenfor to lag med siltgardin for å forhindre at det sprer seg, og det skal være rutiner for å samle opp plasten, ifølge Magne Nesse, senioringeniør hos Fylkesmannen.

Ved bruk avsåkalte noneltennere i vanlig dagbruddssprengning blir det ca. ett gram plast pr. m3 utfylling.  Ved tunnellsprengning kan denne mengden sannsynligvis dobles/tredobles på grunn av mye tettere bormønster.

Ved bruk av elektriske tennere anslås det at plastmengden vil reduseres ca. 90% på grunn av mye tynnere ledningstverrsnitt. Prisen er omtrent den samme.

Innsamling én gang i uken

– Basert på at det er gitt tillatelse til utfylling med inntil en million m3 steinmasser, kan det være snakk om minst et tonn plast som blir dumpet i Store Lungegårdsvann og forhåpentlig samlet opp igjen. Siden plasten kun blir samlet opp én gang i uken, og plasten kan sette seg fast i mye langs vannkanten, er det grunn til bekymring for konsekvensene for dyrelivet, skriver Sondre Båtstrand.

Naturvernforbundet uttaler at det ikke godt nok at det ryddes opp hver fredag. Andre steder har man gått aktivt inn for å rydde ved å blant annet ha en mann i båt som hele tiden sanker inn disse plastledningene med håv.

Båtstrand er også bekymret for restene av sprengstoff i steinmassene. Han spør om hvor mye plast og sprengstoff det totalt sett er i steinmassene som havner i Store Lungegårdsvann.

Han ønsker også å vite om byråden mener at rutinene for oppsamling av plast er tilfredsstillende, hva som gjøres med eventuelle rester av sprengstoff og om byråden vil vurdere å stille krav om bruk av elektroniske tennere fremover.