– Tilfredsstillende rutiner for oppsamling av plast i Store Lungegårdsvann

Utfyllingen i Store Lungegårdsvann foregår tilfredsstillende, ifølge Bybanen Utbygging.

Sondre Båtstrand (MDG) frykter at store mengder skytestreng og sprengstoff kan bli med i massene som fylles i Store Lungegårdsvann. Bybanen Utbygging har svart på spørsmålene i et brev til kommunaldirektørens stab. Når det gjelder plast totalt sett i steinmassene som havner i vannet er tallene usikre da også annet avfall og tang/tare etc. er inkludert i oppsamlingen. Mengder forbrukt skytestreng avhenger av metode for tunneldrivingen, type bergart etc., og vil variere avhengig av utførende entreprenør.

Sprengstoff

Innhold av sprengstoffrester er i samråd med Fylkesmannen vurdert å ikke være nødvendig å kvantifisere da massene skal fylles ut i sjø og ikke i en følsom ferskvannsresipient, som ofte er en større utfordring med hensyn på sprengstoffrelaterte stoffer som nitrogen/ammonium.

Når det gjelder rutinene for oppsamling av plast er tilfredsstillende, og hva gjøres med eventuelle rester av sprengstoff, er svaret at tilsyn ble gjennomført uten funn på avvik eller andre merknader, noe som betyr at Bybanen Utbygging jobber i henhold til krav i vilkår fra Fylkesmannen, samt prosessen rundt avklaring av vilkårene.

Ikke metoder til å skille ut plast

For utfyllingens neste trinn, fra kote minus 4 og til etablering av land, sa Fylkesmannen i sluttmøte på tilsynet at vilkår om at utfyllingsmassene ikke skal inneholde plast skal omformuleres, da det per i dag ikke finnes egnede metoder til å skille ut plasten i forkant av en utfylling i vann/sjø.

Når det gjelder vurdering av å stille krav om bruk av elektroniske tennere fremover, er svaret at man ikke kan se at det med hjemmel i plan- og bygningsloven kan stilles krav til skytemetodikk ved tunnelboring. Dette er noe en eventuelt må stille krav om ved anbudsinnhentingen.

Fylkesmannen ga i desember 2016 tillatelse til utfylling over forurensede sedimenter i sjø i Store Lungegårdsvann for Bybanen Utbygging. I utslippstillatelsen heter det blant annet at det skal benyttes rene steinmasser til utfylling. Potensielt innhold av plastrester, olje og annen forurensning skal ikke havne i sjøen.

Flyter store mengder plast i vannet

– Det har vakt oppsikt at det flyter store mengder plast i vannet, men Fylkesmannen uttaler at det er greit med plastrester i sjøen så lenge de blir samlet opp.  Det er snakk om gul skytestreng som flyter opp, skrev Sondre Båtstrand i sitt spørsmål.

– All utbygging skal skje innenfor to lag med siltgardin for å forhindre at det sprer seg, og det skal være rutiner for å samle opp plasten, ifølge Magne Nesse, senioringeniør hos Fylkesmannen.

Ved bruk avsåkalte noneltennere i vanlig dagbruddssprengning blir det ca. ett gram plast pr. m3 utfylling.  Ved tunnellsprengning kan denne mengden sannsynligvis dobles/tredobles på grunn av mye tettere bormønster.

Ved bruk av elektriske tennere anslås det at plastmengden vil reduseres ca. 90% på grunn av mye tynnere ledningstverrsnitt. Prisen er omtrent den samme.

Innsamling én gang i uken

– Basert på at det er gitt tillatelse til utfylling med inntil en million m3 steinmasser, kan det være snakk om minst et tonn plast som blir dumpet i Store Lungegårdsvann og forhåpentlig samlet opp igjen. Siden plasten kun blir samlet opp én gang i uken, og plasten kan sette seg fast i mye langs vannkanten, er det grunn til bekymring for konsekvensene for dyrelivet, skrev Sondre Båtstrand.

 

Han ønsket også å vite om byråden mener at rutinene for oppsamling av plast er tilfredsstillende, hva som gjøres med eventuelle rester av sprengstoff og om byråden vil vurdere å stille krav om bruk av elektroniske tennere fremover.