Sykehusets nesteldste bygg er kanskje det mest særpregete

Herskapshuset i Haukelandsbakken 2 er etter Markusplassen det eldte huset på sykehusområdet

Den røde sveitservillaen fra 1898 er kanskje den vakreste og mest særpregede bygningen på sykehusområdet på Haukeland. Eiendommen har adresse Haukelandsbakken 2 og ligger i Ulriksdal, som hørte under gården Nordalset/Nordbø. Nå er brakken på sørsiden av bygget fjernet, og praktbygget har kommet mer til sin rett. Bygget er nesteldst av alle på sykehusområdet, bare Markusplassen, som trolig er fra 1830-tallet, er eldre.

Når Markusplassen på andre siden av Haukelandsbakken blir ført opp igjen på denne tomten, blir de to mest særpregede byggene på Haukeland igjen naboer.

Idyllen som rådet i området for hundre år siden er borte, men den spennende historien som byggene kan fortelle vil fortsatt være der.

Ulriksdal ble utparsellert på begynnelsen av 1930-tallet etter en bebyggelsesplan laget av Per Grieg. Utbyggingen var et svar på byens behov for et finere villastrøk.

Huset har hatt varierende funksjoner etter at sykehuset overtok. Her har vært både overnattingsted, kontorer og undervisning/opplæringsenter.

Kongelige på besøk

Haukelandsbakken 2 og Markusplassen har en lang felles historie. Den startet i 1874, da Christopher von Tangen (1818-1890) overtok Markusplassen.  Han var en av Bergens store forretningsmenn. Fra 1850 til sin død var han sjef for handelsfirrmaet Herman von Tangens Sønner. Firmaet drev først med nordlandshandel, siden også forsikring, bank, industri og skipsfart. Christopher og konen, Rikke Marie Eeg, brukte i første rekke Markusplassen som lyststed. Da kong Oscar II og prins Carl besøkte Bergen i 1879, besøkte de Markusplassen.

Johan Lyder von Tangen fikk bygget Haukelandsbakken 2. Bildet er hentet fra boken Handelshuset Herman von Tangens Sønner AS.

I 1895 kjøpte Christopher og Rikke Maris sønn Johan Lyder von Tangen (1856-1931) naboeiendommen Nordalset og førte opp huset som i alle år har vært gjenstand for beundring. Særlig fra tårnet er det imponerende utsikt.

Vestfasaden på Haukelandsbakken 2.

Folketellingene på 1800-tallet forteller at von Tangen bor i Bergen sentrum, men fra 1900 bor han fast i landlige Årstad.

Husholdning på 11 og syv tjenestefolk

Folketellingen i 1900 for Årstad herred forteller at det på eiendommen 0044 Nordalset bodde følgende personer:

Johan Lyder von Tangen, grosserer i fisk og tran, hans hustru Gulborg von Tangen, født Beyer, deres ni barn, Karen, Rikka, Benedikte, Anna, Lyder, Marie, Gulborg, Else og Lucie, samt syv tjenestefolk, tjenestepikene Lise Davidsen (husgjerning), Johanne Olsen (kokkepike), Madli Knudsdatter (barnepige), Lisbeth Halvorsdatter (barnepige), Paul Albrigtsen (gårdsdreng), Secilie Halvorsdatter (husmoder, kreaturstell) og Andreas Johnsen (herskapskusk).

Ved folketellingen i 1910 bor enkefru Rikka Marie Eeg von Tangen på Markusplads, men hun har sønnen og hans familie i nabohuset. De øvrige 22 beboerne er tjenestefolk. Antagelig bodde noen i selve herskapshuset, mens de andre drev gårdsbruket. 12. mars 1913 dør hun her. Oppgitt adresse er Marcusplassen 14.

Når Christopher von Tangen dør 8. mars 1931, er adressen Haukelandsbakken 6, Ulriksdal. Etter begravelse i Årstad kirke ble han gravlagt på Herman von Tangens familiegravsted i Lungegårdsbakken.

Utsnitt fra kart over Bergensområdet frs 1907. Den røde sveiservillaen ligger ved Ulriksdal. Bygningen på oppsiden er forpakterboligen. Lenger oppe i Haukelandsbakken ligger Markusplassen og Haukelandsrtræet.

Tårnhuset i Haukelandsbakken hadde i mange år inntil i sommer denne brakken i den tidligere hagen.

Brakken for Haukelandsbakken 2 er nå fjernet. Her er det planen å føre opp lysthuset Markusplassen.

Formål med vern av Haukelandsbakken 2

Haukelandsbakken 2 er i sykehusets forvaltningsplan plassert i klasse 2, vern av interiør og eksteriør.

Formålet er å bevare bygget som godt bevart eksempel på stor villa i tre fra 1898. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige historistiske arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet med vern av de utvalgte interiørene er å opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig inventar.

Begrunnelse: Bygningen er et svært godt bevart eksempel på en stor og representativ villa oppført kort før 1900.

Av særlig betydninger er Haukelandsbakken 2 som svært godt bevart eksempel på trearkitektur i nyrenessanse med enkelte nasjonalromantiske detaljer. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i så vel eksteriør som interiør. Bygningen er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk. Bygningens autentisitet gjør den til et viktig historiefortellende eldre element i et ellers sterkt endret sykehuskompleks.

Villaen inngår også i et større verneverdig miljø av eldre og yngre villa- og boligbebyggelse i randsonen av sykehuset.

Omfang: Vernet omfatter byggets interiør og eksteriør med trappeanlegg/terrasse mot vest.