I februar starter anleggsarbeidene i Møllendal på Bybanens 4. byggetrinn

Anleggsarbeidene for Bybanen 4. byggetrinn i Møllendal starter med riving av Møllendalsveien 69, det gamle Munck-bygget, i bakgrunnen.

Arbeidet på byggetrinn 4 på Bybanen startet i år med fyllingsarbeid i Store Lungegårdsvann, der Bybanen skal overta traseen for gangveien, som skal flyttes lenger ut i vannet.  I 2018 starter Bybanen Utbygging med å drive tunnelene til Haukeland og tunnel gjennom Løvstakken til Fyllingsdalen.

Første del av de forberedende arbeider i Møllendal/Fløen for den fremtidige bybanetraseen til Fyllingsdalen starter i februar med riving av Møllendalsveien 69.

Når bygget er revet planlegger Bybanen Utbygging å legge om eksisterende jernbanespor med en støpt kulvert, før selve tunnelarbeidene mot Haukeland universitetssykehus kan starte.

Også politisk faller brikkene på plass for bybane til Fyllingsdalen. Byvekstavtalen for Bergen som garanterer bygging av bybanen er i boks, og fylkesmannen i Hordaland har stadfestet Bergen kommune sitt vedtak av områdereguleringsplanen.

Avviste klager fra beboere i Fløen

Vedtaket var påklaget av Fløenmarken boliglag og Fløenbakken boliglag. I klagene ble det blant annet tatt opp spørsmål om barn og unge sine interesser er tilstrekkelig ivaretatt, konsekvenser for kulturminner, trygghet i anleggsfasen og valg av trasé i Fløen. Klagerne stilte også spørsmål ved om saken var godt nok utredet.

Fylkesmannen konkluderte med at saken er tilstrekkelig utredet slik at kommunen hadde et forsvarlig grunnlag for å ta stilling til valg av trasé i Fløen og de andre spørsmålene planen reiser.

Fylkesmannen fant videre ut at vedtaket var tilstrekkelig grunngitt og at kommunen sine valg i planarbeidet bygger på saklige planfaglige hensyn.

Kommunen har også vedtatt reguleringsplaner for delstrekning 2, Mindemyren, og delstrekning 3, Mindemyren – Fyllingsdalen. Også disse sakene er påklaget og er til behandling hos Fylkesmannen.

Møllendal holdeplass kommer på nordsiden av Haukelandstunnelen. På oppsiden ligger bebyggelsen i Fløen.