Vil videreutvikle Sletten og Slettebakken

Det nye grønne byrommet, sett fra vest. Skisse Bergebn kommune.

Byrådet anbefalte på sitt møte 4. januar oppstart av offentlige reguleringsplaner for Sletten og Slettebakken, og vil starte sanering av Slettebakken deponi.

Anbefalingen kommer som en oppfølging av mulighetsstudien for Sletten og Slettebakken.

De to offentlige reguleringsplanene omfatter henholdsvis området Slettemarken sykehjem til og med Tveitevannet, og området Slettebakken fra Bergenshallen til og med Fysak Allaktivitetshus.

Byrådet mener at området har stort potensiale for fremtidig utvikling, men at det er viktig at utviklingen baserer seg på eksisterende kvaliteter og styrker området som lokalsenter, idrettsområde, kulturaktiviteter, boligområde og ivaretar eksisterende grøntstruktur.

Plan for «Grøntområdet i nord» – Slettemarken – Hagerupsvei – Tveitevannet

Reguleringsplan som legger til rette for eventuell utvidelse av sykehjemmet og ny barnehage og eventuelt sambruk av areal. Øvrig grøntareal skal bevares i kombinasjon med utvikling av en møteplass/bydelspark for alle aldersgrupper. Byrådet anbefaler videre å legge til rette for mulighetene for utvidet bruk av selve Tveitevannet til aktiviteter som for eksempel bading, kanopadling og roing.

Framtidig bruk av arealene ved Slettebakken skole mener byrådet bør reguleres i sammenheng med videre utvikling av dette området. Basert på nærskoleprinsippet vurderes eksisterende skoletomt til å være den mest gunstige plasseringen av skolen. Gjennom reguleringsplanprosessen kan det vurderes om hovedformålene kan kombineres med noe næring- og boligformål.

Illustrasjonsplan i anbefalt løsning.

Plan for Idrettsbyen på Slettebakken

Byrådet anbefaler at planområdet skal omfatte hele deponiet, Fysak allaktivitetshus og grøntarealet ned mot sørlige del av Tveitevannet, og at sanering av Slettebakken deponi igangsettes ved byggesøknad. Sanering av deponiet kan realitetsvurderes i søknadsprosessen og arbeidet må koordineres med planarbeidet for Slettebakken. Videre må reguleringsplanen vurdere en løsning som omfatter alle eksisterende og eventuelt planlagte idrettsarealer på østsiden av Vilhelm Bjerknes vei, samt hvordan flytting av eksisterende idrettstilbud og etappevis utbygging skal håndteres.

Reguleres i henhold til prinsipper for bevaring av grønnstruktur

Området skal reguleres i henhold til prinsipper for bevaring av grønnstruktur, inkludert Bybaneskogen. Skråningen i øst, mellom Gerhard Grans vei og grusbanene, ved fortettingsområdet/idrettsområdet skal ikke reduseres ved plassering av nye bygg eller andre inngrep. Byrådet anbefaler også at planen ivaretar en framtidig opprusting av turveien opp mot Mannsverk og Mannsverparken. Planen må forholde seg til plasseringen av en eventuell framtidig Byarena.

Planer på sikt

På lengre sikt anbefaler byrådet at det også kan startes opp reguleringsarbeid for

  • fortetting av boligområdene rundt Adolph Bergs vei
  • fortetting innenfor Slettebakken borettslag, med unntak av skråningen ned mot Tveitevannet

Les dokumentene

Saken skal videre til behandling i komité og bystyre.

Kartet viser hovedtrekk for funksjonsfordeling i anbefalt løsning.