Møllendalsveien stenges for gjennomkjøring i Fløen

Møllendal holdeplass på Bybanens Linje 2. Her ender Kalfarveien/Møllendalsveien i en snuhammer. Veien videre blir sykkelgate.

Møllendalsveien blir stengt for gjennomkjøring i Fløen og omgjort til sykkelgate som følge av utbyggingen av Bybanens linje fra sentrum til Fyllingsdalen. Stengningen betyr at trafikantene må bruke andre veiruter.

Stengningen gir ulemper og lengst omkjøring for beboere med målpunkt på andre siden av stengingspunktet. Stengingen har i hovedsak størst konsekvenser for beboere like nord for stengingspunktet. Til disse eiendommene er det alternativ tilkomst fra veisystemene rundt Årstadveien. For eiendommer og boliger nede i Møllendal vil det fortsatt være mulig å kjøre til eiendommen.

Snumuligheter nord for stengingen er begrenset til eksisterende kryss og avkjørsler.

For smalt under broen

Møllendalsveien og Kalfarveien på strekningen mellom Fløen og Kalfaret benyttes av om lag 1500 kjøretøy i døgnet. Bredden på Møllendalsveien under broen for uttrekkssporet er for liten til å romme både bilvei, gangvei og sykkelvei.

Av sikkerhetsårsaker ønsker man også å unngå kryssende bilvei over bybanesporet og forbi Møllendal holdeplass på Bybanen. Møllendalsveien langs holdeplassen og under uttrekkssporet er derfor regulert stengt for biltrafikk og omgjort til sykkelgate. Det er lagt en snuhammer på Møllendalsveien sør for holdeplassen.

Folkemøte på Gimle skole 15.februar

Torsdag 15. februar er det folkemøte på Gimle skole om Bybane-utbyggingen. Særlig berørt blir en del beboere i Fløen, men også de mange bilistene som må kjøre flere kilometer ekstra hver dag som følge av stengningen av Møllendalsveien vil nok møte opp for å bli orientert og komme med sine kommentarer.

Illustrasjon av området rundt Møllendal holdeplass. Møllendalsveien/Kalfarveien gulbrun, med snuhammer, nærmest, Bybanen med Møllendal holdeplass grå, Hovedsykkelvei gul og Kronstadtunnelen orange.

Omkjøringsruter som følge av stengning av Møllendalsveien/Kalfarveien i Fløen.