Vil rive næringsbygg og to boliger og bygge 120 boliger på Fantoft

V.I.T. Bolig AS vil næringsbyggene Storetveitveien 96-98 (bildet) og boligbyggene Storetveitveien 92 og 94 på Fantoft og bygge ca. 120 boliger på eiendommen.

V.I.T. Bolig AS ønsker å rive næringsbyggene Storetveitveien 96-98 og boligbyggene Storetveitveien 92 og 94 på Fantoft og bygge ca. 120 boliger på eiendommen.  Prosjektet har fått navnet Storetveithagen. Planområdet er på 22,2 dekar.

Planlegger er Rambøll Norge AS, Bergen, som har varslet om oppstart av detaljregulering av området. V.I.T. Bolig AS eies av Veidekke Eiendom (50%), Instanes Eiendom AS (25%) og Thunes Eiendom (25%). Planlegger er Rambøll Norge AS, Bergen.

Storetveitveien 96-98 er det lange røde næringsbygget som ligger ut mot Storetveitveien rett overfor Storetveitmarkene. Også boligene Storetveitveien 92, 94 og næringsbygget Vestre Fantoftåsen 21 nord for Storetveitveien 96-98 er inkludert i planområdet. De to første eiendommene eies av V.I.T. Bolig AS. Storetveitveien 92 ble kjøpt av for 8,65 mill. kr i november 2017, Storetveitveien 94 for 8,5 mill. kr 8. juni 2017. Vestre Fantoftåsen 21 eies av Lindeallen Invest AS.

Boligene med adresse Storetveitveien 92 (gul) og 94 (hvit) skal også rives for å gi plass til det nye prosjektet Storetveithagen.

Senterområde S 14 Fantoft

Planområdet ligger på Fantoft mellom Storetveitveien og Vestre Fantoftåsen, sentralt i forhold til Fantoft senterområde med bybanestopp, butikker, treningssenter, skoler og barnehager. Planområdet er regulert til formål kontor/merkantil i plan vedtatt i 1971. I kommuneplanens arealdel 2010 er området avsatt til Senterområde S 14 Fantoft. I forslag til ny kommuneplan er området avsatt til byfortettingssone.

Bakgrunnen for planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse. Gjeldende kommuneplan og utkast til ny kommuneplan ønsker en boligutvikling styrt rundt kollektivaksene og spesielt i tilknytting til holdeplassene langs bybanen. Utvikling av varslet planområdet er i tråd med den ønskete boligutviklingen i Bergen de neste 10 årene. Siden eiendommene ikke er regulert til bolig, må det utarbeides en helt ny plan med endret formål.

Sentrale tema i planen vil være knyttet til adkomst, infrastruktur, støy og byggehøyder. Planen faller ikke inn under vilkår for konsekvensutredning.

Ifølge referat fra oppstartmøte 21.11.2017, der representanter fra V.I.T. Bolig AS, Rambøll, Bergen kommune og Statens vegvesen var til stede, er utfordringene bl.a. kvalitet på uteareal, støy fra Storetveitveien og forhold til nærliggende boligeiendommer, nytt kontorbygg og Montessoriskole. Et konsept viser lange bygg mot Storetveitveien med mindre punkthus inn mot rekkehusene i Fantoftåsen.

Ikke støyskjerm mellom Storetveitveien og gang- og sykkelvei

Statens vegvesen opplyser om at planforslag til for ny gang-/sykkelveg langs Storetveitveien vil trolig bli oversendt til Bergen kommune første kvartal 2018. Forslagstiller har skissert en løsning der støyskjerm langs Storetveitveien plassers mellom veitraseen og den planlagte gang- og sykkelveien. Statens vegvesen har meldt tilbake at de ikke kan akseptere dette, hvilket vil si at støyproblematikken må løses innenfor planforslaget.

Fagetaten i Bergen kommune ber om at sees på andre muligheter for å skjerme for støy fra Storetveitveien enn at det etableres en støyskjerm.

Når det gjelder forholdet til nabobebyggelsen i Fantoftåsen, skal det søkes løsninger som unngår å skyggelegge den lave nabobebyggelsen i øst. Fagetaten stiller spørsmål til om trafikkløsninger internt i planområdet løses på en bedre måte. Dersom det skal være mulig å komme til boligene og/eller uteoppholdsarealene via Vestre Fantoftvegen, må den aktuelle delen av veien utbedres og således inngå i planområdet. Utsikten til/kontakten med det gamle våningshuset på Fantoft gård må ivaretas.

Vil lage felles uteoppholdsarealer

Vestre Fantoftåsen (privat vei) øst for planområdet er en viktig gangakse mot Tveitevatnet, samt Slettebakken skole.

Forslagstiller har i møtet antydet at de ønsker å tilføre nærområdet nye kvaliteter ved at felles uteoppholdsareal mellom den planlagte bebyggelsen blir tilgjengelig. Fagetaten er positiv til dette.

Denne gamle muren langs Vestre Fantoftåsen må dokumenteres i kulturminnedokumentasjonen for boligprosjektet Storetveithagen.

Mur må dokumenteres

Byantikvaren har fått en bekymringsmelding om en mur som ligger langs vestsiden av Vestre Fantoftåsen. Dette er et av objektene som må dokumenteres i kulturminnedokumentasjonen.

V.I.T. Bolig AS ønsker å rive næringsbyggene Storetveitveien 96-98 og boligbyggene Storetveitveien 92 og 94 på Fantoft og bygge ca. 120 boliger på eiendommen.  Prosjektet har fått navnet Storetveithagen. Planområdet er på 22,2 dekar.

Planlegger er Rambøll Norge AS, Bergen, som har varslet om oppstart av detaljregulering av området. V.I.T. Bolig AS eies av Veidekke Eiendom (50%), Instanes Eiendom AS (25%) og Thunes Eiendom (25%). Planlegger er Rambøll Norge AS, Bergen.

Storetveitveien 96-98 er det lange næringsbygget som ligger ut mot Storetveitveien. Også Storetveitveien 92, 94 og Vestre Fantoftåsen 21 er inkludert i planområdet. De to første eiendommene eies av V.I.T. Bolig AS. Storetveitveien 92 ble kjøpt av for 8,65 mill. kr i november 2017, Storetveitveien 94 for 8,5 mill. kr 8. juni 2017. Vestre Fantoftåsen 21 eies av Lindeallen Invest AS.

Senterområde S 14 Fantoft

Planområdet ligger på Fantoft mellom Storetveitveien og Vestre Fantoftåsen, sentralt i forhold til Fantoft senterområde med bybanestopp, butikker, treningssenter, skoler og barnehager. Planområdet er regulert til formål kontor/merkantil i plan vedtatt i 1971. I kommuneplanens arealdel 2010 er området avsatt til Senterområde S 14 Fantoft. I forslag til ny kommuneplan er området avsatt til byfortettingssone.

Bakgrunnen for planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse. Gjeldende kommuneplan og utkast til ny kommuneplan ønsker en boligutvikling styrt rundt kollektivaksene og spesielt i tilknytting til holdeplassene langs bybanen. Utvikling av varslet planområdet er i tråd med den ønskete boligutviklingen i Bergen de neste 10 årene. Siden eiendommene ikke er regulert til bolig, må det utarbeides en helt ny plan med endret formål.

Sentrale tema i planen vil være knyttet til adkomst, infrastruktur, støy og byggehøyder. Planen faller ikke inn under vilkår for konsekvensutredning.

Ifølge referat fra oppstartmøte 21.11.2017, der representanter fra V.I.T. Bolig AS, Rambøll, Bergen kommune og Statens vegvesen var til stede, er utfordringene bl.a. kvalitet på uteareal, støy fra Storetveitveien og forhold til nærliggende boligeiendommer, nytt kontorbygg og Montessoriskole. Et konsept viser lange bygg mot Storetveitveien med mindre punkthus inn mot rekkehusene i Fantoftåsen.

Ny gangvei langs Storetveitveien

Statens vegvesen opplyser om at planforslag til for ny gang-/sykkelveg langs Storetveitveien vil trolig bli oversendt til Bergen kommune første kvartal 2018. Forslagstiller har skissert en løsning der støyskjerm langs Storetveitveien plassers mellom veitraseen og den planlagte gang- og sykkelveien. Statens vegvesen har meldt tilbake at de ikke kan akseptere dette, hvilket vil si at støyproblematikken må løses innenfor planforslaget.

Fagetaten i Bergen kommune ber om at sees på andre muligheter for å skjerme for støy fra Storetveit vegen, enn at det etableres en støyskjerm.

Når det gjelder forholdet til nabobebyggelsen i Fantoftåsen, skal det søkes løsninger som unngår å skyggelegge den lave nabobebyggelsen i øst. Fagetaten stiller spørsmål til om trafikkløsninger internt i planområdet løses på en bedre måte. Dersom det skal være mulig å komme til boligene og/eller uteoppholdsarealene via Vestre Fantoftvegen, må den aktuelle delen av veien utbedres og således inngå i planområdet. Utsikten til/kontakten med det gamle våningshuset på Fantoft gård må ivaretas.

Vil lage felles uteoppholdsarealer

Vestre Fantoftåsen (privat vei) øst for planområdet er en viktig gangakse mot Tveitevatnet, samt Slettebakken skole.

Forslagstiller har i møtet antydet at de ønsker å tilføre nærområdet nye kvaliteter ved at felles uteoppholdsareal mellom den planlagte bebyggelsen blir tilgjengelig. Fagetaten er positiv til dette.

Mur må dokumenteres

Byantikvaren har fått en bekymringsmelding om en mur som ligger langs vestsiden av vestre Fantoftåsen. Dette er et av objektene som må dokumenteres i kulturminnedokumentasjonen.