600 – 800 boliger kan bygges ved ny «idrettsby» på Slettebakken

Bybebyggelse, uorganisert og organisert idrett samlet rundt et grønt byrom. Prinsippskisse for anbefalt løsning. Skisse Bergen kommune.

En mer kompakt «idrettsby» på Slettebakken gjør det mulig å bygge 600 til 800 boliger. Eventuell utbygging på Sletten (Adolph Bergs vei) og på området til Slettebakken borettslag kommer i tillegg. Rivning og nybygg av idrettsarenaer er kostnadsregnet til 788 mill. kr, mens tomtesalg kan innbringe 345 mill. kr.

Bystyret behandler fremtidig arealbruk i området på møtet 21. februar. Komité for miljø og byutvikling behandlet saken 8. februar. Se innstilling til bystyret nederst i saken.

Sak om fremtidig arealbruk på Sletten og Slettebakken er oppfølging av en mulighetsstudie som viser en visjon for langsiktig utvikling av Sletten og Slettebakken.

Området er i beskrivelsen delt i tre delområder, i nord lokalsenteret ved Sletten, sentralt i området en urban idrettspark og i sør et boligområde ved Slettebakken holdeplass.

Kart som viser hovedtrekk i funksjonsfordeling i anbefalt løsning i mulighetsstudien. Ill. Bergen kommune.

Delområde Idrettsbyen Slettebakken er markert med gul strek. Skisse Bergen kommune.

Bygate, bydelspark, boliger, sykehjem og barnehage på Sletten

Lokalsenteret Sletten: Sletten senter og en fornyet og åpen Slettebakken skole bygger opp under en bygate ved bybaneholdeplassen. Stedet knyttes mot Tveitevannet med et nytt byrom. Nord for skolen etableres en bydelspark ved vannet. Nytt sykehjem bygges i tilknytning til Slettemarken sykehjem. Sykehjemmets uteareal og bygning sambrukes med ny barnehage. Sørover fra sykehjemmet etableres boliger og næring, med gjennomgående gangveier og opprustet rekreasjonsområde.

Det nye byrommet sett fra vest. Skisse Bergen kommune.

Det nye byrommet sett fra øst. Skisse Bergen kommune.

Nye haller og idrettsbaner

Idrettsbyen: En forsterket gangakse fra Mannsverk til Tveitevannet blir hjertet i den nye idrettsbyen på Slettebakken. Her samles idrettsaktivitetene, og de integreres med ny byutvikling til et mer mangfoldig område enn i dag. Fysak får ny plassering ved de øvrige idrettstilbudene med utearealer som del av den nye grønne aksen. Dette styrker området som møtepunkt mellom organisert og uorganisert aktivitet. Ny ishall, flerbrukshall og to fotballbaner er viktige brikker i idrettstilbudet. Bystruktur, flere funksjoner, bedre tverrforbindelser og kobling mot Tveitevannet gir området nye kvaliteter.

Boligbyen Slettebakken innenfor gul strek. Illustrasjon Bergen kommune.

Boligbyen Slettebakken kan få 600 – 800 nye boenheter

Boligbyen Slettebakken: Her etableres et nytt boligområde med bybaneholdeplassen som lokalt møtested og som sted for nærservice. Boliger kan plasseres både på flaten og skråningen, og dette gir grunnlag for et variert boligtilbud.

Flytting av Fysak skaper sammenheng mellom de nye boligene og barnehage og eksisterende boliger i sør. I tillegg kan de store borettslagene på sikt videreutvikles og fortettes, men dette er ikke vurdert konkret.

Mulighetsstudien viser at det samlet vil være rom for 600 – 800 nye boenheter i den anbefalte løsningen. Studien har ikke gjort konkrete vurderinger av fortetting øst og sør for Sletten senter og i eksisterende borettslag, og utbyggingspotensialet i disse områdene inngår derfor ikke i anslaget.

Oppsummering av økonomi ved anbefalt alternativ i mulighetsstudien.

Det anbefales i mulighetsstudien at man i første omgang følger opp med offentlige reguleringsplaner for to områder:
1. Grøntområdet i nord, der det tilrettelegges for sykehjem, barnehage, boliger og næring. Planen må omfatte hele arealet fra Vilhelm Bjerknes’ vei i sør til sykehjemmet i nord.
2. Idrettsbyen på Slettebakken. Må koordineres med gjennomføring av sanering av bossfyllingen. Må omfatte alle eksisterende og planlagte idrettsarealer på østsiden av Vilhelm Bjerknes vei.
I reguleringsarbeidene må det også avklares hvordan flytting og etappevis utbygging skal håndteres.
På lengre sikt bør det også igangsettes reguleringsarbeid for følgende områder:
3. Fortetting av boligområdene rundt Adolph Bergs vei.
4. Fortetting innenfor Slettebakken borettslag, samt utbygging i skråningen ned mot Tveitevannet.
5. Slettebakken skole og bydelsparken ved vannet.
Illustrasjon: Bergen kommune.

 

Komité for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 08.02.2018 sak 34/18 og avga følgende innstilling:

  1. Bystyret anbefaler oppstart av to offentlige reguleringsplaner basert på ovenstående saksutredning og i tråd med byrådets vurderinger i saken. De konkrete avgrensningene av anbefalte områder for detaljregulering, jf. figur 7 på side 10 (se illustrasjon over) med tre nummererte punkter samt to strekpunkt, erstattes av følgende: a) Områderegulering for Sletten som omfatter Sletten Senter, Slettebakken skole, Vilhelm Bjerknes’ vei, Hagerups vei, Tveitevannet og grøntområdet i nord. b) Områderegulering for Slettebakken/idrettsbyen omfatter området rundt Bergenshallen til Fysak. Den inkluderer også deler av Bybaneskogen øst for idrettsområdet, og området mellom Slettebakken kirke og Slettebakken menighets eldresenter for å skape gode grønne korridorer, samt del av Vilhelm Bjerknes’ vei. c) Ivaretakelse og utvikling av grønnstruktur, inkludert bydelspark og Bybaneskogen, skal være et overordnet prinsipp i områdeplanene.
  2. Nytt sykehjem og ny barnehage på Slettemarken sikres gjennom en privat detaljreguleringsplan.
  3. Bystyret ber om at sanering av Slettebakken deponi igangsettes ved byggesøknad med bakgrunn i byrådssak 148-13, og i henhold til avsatte budsjettmidler. Sanering av deponiet kan realitetsvurderes i søknadsprosessen. Arbeidet må koordineres med planarbeidet for Slettebakken.
  4. På lengre sikt kan det også igangsettes reguleringsarbeid for følgende områder:
  5. a) Fortetting av boligområdene rundt Adolph Bergs vei, jfm. figur 7.
  6. b) Fortetting innenfor Slettebakken borettslag (bortsett fra skråningen ned mot Tveitevannet), jfm. figur 7

Bystyret legger til grunn at fortetting skjer med hensyn til kvaliteter i den eksisterende bebyggelsen, og at etablerte utearealer og grøntområder ivaretas.

Merknad 1

Bystyret ber byrådet involvere nærmiljøet i det videre arbeidet med planen, og sikre at deres innspill tas med i neste fase. Bystyret ber byrådet om å sammen med nærmiljøet og idrettslagene, sikre gode erstatningslokaler under ombyggingsperioden.

Merknad 2

Bystyret merker seg at planen ikke har avsatt areal til nærmiljøanlegg for kultur. Bystyret mener det bør avsettes areal til nærmiljøanlegg for kultur innenfor skolens areal. Det kan være et alternativ å bygge nærmiljøanlegg for kultur i forbindelse med ny gymnastikkhall.

Merknad 3

I det videre arbeidet søker en å få til en mer sentral plassering av Fysak.