Midlertidig sykkelvei gjennom Møllendal, permanent vei i Kronstadtunnelen

Den permanente sykkelruten mellom Fløen og Kronstad er planlagt på jernbanelinjen. Fløenbakken i bakgrunnen.

Den nye permanente hovedsykkelruten fra Kronstad til sentrum er planlagt i den eksisterende Kronstadtunnelen. Denne løsningen blir imidlertid et mye dyrere prosjekt enn den midlertidige løsningen via Møllendal.

Man valgte å regulere to traseer for hovedsykkelrute gjennom Møllendal, en midlertidig og en permanent. Den midlertidige går langs Møllendalselven og i eksisterende veisystem gjennom Møllendal. Møllendalsveien skal stenges for gjennomgangstrafikk og gjøres om til sykkelgate med tillatt kjøring til eiendommene.

Når uttrekkssporet for vending av godsvogner legges ned, blir dette sporet etter planen omgjort til hovedsykkelrute, og den midlertidige sykkelruten kan nyttes til andre formål.

Den permanente løsningen forutsetter imidlertid at uttrekksfunksjonen fjernes fra den søndre delen av uttrekkssporet, og legges i en kort tunnel under Drevelinbygget i Møllendalsbakken 6. Dette gjør at sykkelveien kan fortsette rett frem i uttrekkstraseen etter Kronstadtunnelen. Når den har passert de smale partiene på uttrekkstraseen, legges sykkelveien parallelt med uttrekkssporet ned til ny bro over Møllendalsveien.

Fra dette punktet går det gang- og sykkelveier på konstruksjoner mot Lungegårdsparken, ned til holdeplassen i Møllendal, og opp til Fløenbakken.

Den midlertidige sykkelveien skal gå gjennom Møllendal. Møllendalsveien skal stenges for gjennomkjøring. Bildet ble tatt 6. februar, før Munck-bygget ble fjernet.

Sykkelvei på smal fjellhylle

Den permanente sykkelveien bygges i hovedsak på en smal fjellhylle på utsiden av uttrekkssporet, men på deler av strekket lengst nord må det sannsynligvis krages ut fundament fra fjellsiden. Lengst sør i Møllendal, like nedenfor Fløenbakken 41, svinges uttrekkssporet inn i ny tunnel under Møllendalsbakken 6. Dette frigir det resterende uttrekkssporet slik at sykkelveien sørover kan fortsette under Møllendalsbakken, over Møllendalselven og videre gjennom dagens Kronstadtunnel.

Når godsterminalen på Nygårdstangen blir avviklet, vil Bane NOR ikke lenger ha behov for dagens uttrekksspor eller den nye uttrekkstunnelen. Det vil ikke være rom for både sykkelvei og gangvei i det trangeste partiet mot Kronstadtunnelen. Uttrekkstunnelen kan stenges eller brukes til annet formål.

Kronstadtunnelen kan utvides til å romme både sykkelvei og gangvei. Ny sykkelvei reguleres inn i tunnelen gjennom eksisterende jernbaneportal, men denne har kulturhistorisk verdi, og kan ikke utvides for også å lage plass til gangvei uten å ødelegges.

Problematiske løsmasser under kirkegården

Det ligger også store mengder løsmasser over første del av tunnelen. På toppen av løsmasse-skråningen ligger gravplassen. Til trasé for gående er det derfor regulert en mulighet til å etablere nytt påhugg og løsmasse-tunnel fra parkeringsplassen ved Møllendal kapell. Tunnelene møtes for sammenkobling inne i fjellet. Tunnelen skal ha god belysning, og den kan om ønskelig overvåkes. God estetisk utforming vil bidra som en trygghetsskapende faktor, ifølge reguleringsplanen.

Den midlertidige sykkelveien mellom Fløen og Kronstad går via Møllendal, mens den permanente går i Kronstadtunnelen. Ill. Sweco.